ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

12

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,400 تومان خرید -100
میلگرد 16 اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

16

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,600 تومان خرید 200
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,400 تومان خرید 50
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 11 مهر 1401 13:36

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,400 تومان خرید -50
میلگرد 14 اصفهان آجدار A3 ذوب آهن درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

14

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,400 تومان خرید 100
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

22

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

18

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:52

28

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

20

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,100 تومان خرید 0
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,900 تومان خرید 0
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,100 تومان خرید 50
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,050 تومان خرید 0
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,050 تومان خرید 0

کلاف ساده ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
کلاف 6.5 ساده 1008 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 15:04

6.5

1008

کلاف ساده

درب کارخانه

17,300 تومان خرید 0
کلاف 5.5 ساده 1008 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 15:04

5.5

1008

کلاف ساده

درب کارخانه

17,300 تومان خرید 0

میلگرد a3 ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 12 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

12

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,400 تومان خرید -100
میلگرد 16 اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

16

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,600 تومان خرید 200
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,400 تومان خرید 50
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 11 مهر 1401 13:36

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,400 تومان خرید -50
میلگرد 14 اصفهان آجدار A3 ذوب آهن درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

14

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,400 تومان خرید 100
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

22

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

18

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:52

28

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:52

25

A4

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:51

20

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

16,200 تومان خرید 100
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,100 تومان خرید 0
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:01

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,900 تومان خرید 0
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,100 تومان خرید 50
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,050 تومان خرید 0
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 14:02

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

16,050 تومان خرید 0

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

27

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

8,600,000 تومان خرید 150000
تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

22

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

5,600,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

20

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

5,280,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

18

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

4,230,000 تومان خرید 30000
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

16

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

3,690,000 تومان خرید 10000
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

14

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

2,830,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

30

تیرآهن IPE

12 متری

درب کارخانه

20,500 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

24

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

20,800 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

16

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,500 تومان خرید 150
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

20

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,200 تومان خرید -100
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

27

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,400 تومان خرید 400
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

14

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,400 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

18

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,500 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

22

IP

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,900 تومان خرید 200
تیرآهن سایز 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

12

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,000 تومان خرید 18000

قیمت تیرآهن IPE ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن سایز 30 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

30

تیرآهن IPE

12 متری

درب کارخانه

20,500 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

24

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

20,800 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

16

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,500 تومان خرید 150
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

20

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,200 تومان خرید -100
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

27

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,400 تومان خرید 400
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

14

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,400 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

18

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,500 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

22

IP

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,900 تومان خرید 200
تیرآهن سایز 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

12

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,000 تومان خرید 18000

قیمت تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

18

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

4,230,000 تومان خرید 30000
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

18

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,500 تومان خرید 100

قیمت تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

14

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

2,830,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

14

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,400 تومان خرید 100

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

27

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

8,600,000 تومان خرید 150000
تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

22

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

5,600,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

20

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

5,280,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

18

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

4,230,000 تومان خرید 30000
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

16

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

3,690,000 تومان خرید 10000
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان درب انبار بروزرسانی: 12 مهر 1401 12:52

14

IPE

شاخه 12 متری

درب انبار

2,830,000 تومان خرید 0
تیرآهن سایز 24 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

24

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

20,800 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 16 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

16

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,500 تومان خرید 150
تیرآهن سایز 20 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

20

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,200 تومان خرید -100
تیرآهن سایز 27 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:48

27

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,400 تومان خرید 400
تیرآهن سایز 14 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

14

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,400 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 18 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

18

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,500 تومان خرید 100
تیرآهن سایز 22 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:47

22

IP

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,900 تومان خرید 200
تیرآهن سایز 12 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 12 مهر 1401 13:46

12

IPE

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,000 تومان خرید 18000
نتایج 1 تا 32 از کل 48 نتیجه

کارخانه ذوب آهن اصفهان

آهن پویا یکی از سایت های اینترنتی است که اقدام به تهیه انواع ورق ها و انواع میلگرد تولیدی کارخانجات فولاد کلیه نقاط کشور کرده و این محصولات را در بازار آهن آلات کشور به متقاضیان خرید این محصولات عرضه می کند. یکی از این کارخانجات، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که از معروف ترین کارخانجات فولاد ایران است. کارخانه ذوب آهن اصفهان علاوه بر اینکه یکی از معروف ترین کارخانه های فولاد است، یکی از قدیمی ترین کارخانجات ذوب آهن ایران نیز بوده و مرغوب ترین میلگردهای موجود را با استانداردهای بین المللی مانند استاندارد روسیه تولید و در بازار آهن آلات ایران، بازارهای صادراتی و فرامرزی عرضه می کند.

محصولات ذوب آهن اصفهان

این کارخانه که در ۳۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد، انواع میلگرد آجدار با سایزهای مختلف را تولید می کند. محصولات تولیدی مجموعه کارخانجات ذوب آهن به بیش از 23 کشور، از جمله کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی ارسال می شود. همچنین در پروژه های ملی و داخل کشور نیز محصولات ذوب آهن به سبب کیفیت بسیار بالا، مورد استفاده های مختلفی نظیر پروژه برج میلاد، نیروگاه هسته ای بوشهر، مترو، سد های بزرگ و ... قرار گرفته است.
سایت آهن پویا که یکی از نمایندگی های رسمی این کارخانه فولاد است، امکان عرضه و فروش انواع میلگردهای ذوب آهن اصفهان را با قیمت نازل دارد.

آدرس کارخانه ذوب آهن اصفهان

شروع ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان از سال 1346 آغاز شد که در نیمه اول دی ماه 1350 بهره برداری از اولین تولیدات چدن در این مجموعه شروع شد. کارخانه ذوب آهن در اصفهان، انتهای اتوبان ذوب آهن، شرکت سهامی ذوب آهن واقع شده است. 

تاریخچه ذوب آهن اصفهان

در اعصار گذشته ایران هم رده ی جوامع بزرگ در شناخت و تولید آهن و فولاد بود ولی با گذشت زمان در سه قرن اخیر به دلیل سرعت رشد و پیشرفت تکنولوژی در تولید فولاد در کشورهای صنعتی و بالا رفتن تقاضای جوامع به استفاده از فولاد ایران نیز در زمره وارد کنندگان محصولات فولادی قرار گرفت. ایده ی راه اندازی یک کارخانه ذوب آهن از زمان قاجار مطرح بود تا بتوان نیاز مصرف کنندگان را از داخل ایران برطرف کرد اما اغلب مواقع موانعی همچون سیاست های خارجی و داخلی و مشکلات مالی بر سر راه بود تا زمانی که همکاری ای مابین ایران و شوروی سابق در گرفت که نتیجه ی این همکاری احداث کارخانه ذوب آهن بود که توافق نامه آن هم در 23 دی ماه 1344 در مجلس تصویب شد. از همین جهت شرکت ملی ذوب آهن ایران قرار دادی را محض تهیه تجهیزات اولیه و طرح  لازم جهت شروع احداث کارخانه سنگ آهن، ذغال سنگ و سنگ آهک با موسسه تیاژپروم اکسپورت شوروی انعقاد کرد. که شروع کار احداث با بررسی زمین های اطراف اصفهان برای سنجش دوام و استحکام زمین جهت ساخت مجموعه ای عظیم شروع شد که نتیجه این مطالعات انتخاب منطقه ای در 45 کیلومتری جنوب غربی اصفهان به نام دشت طبس بود که به گفته ی کارشناسان برای احداث کارخانه مناسب تشخیص داده شده بود. عملیات اجرایی ساخت از سال 1346 آغاز و در سال 1350 با بهره برداری از چدن تولیدات این مجموعه عظیم آغاز شد. بعد از انقلاب به دلیل وجود مشکلاتی در طراحی ماشین های ریخته گری مداوم روسی تصمیم گرفته شد تا از سال 1367 دو ایستگاه ریخته گری مدرن از کشور ایتالیا احداث و شروع به کار کند. با وجود اینکه در دوران جنگ مجموعه ذوب آهن ایران نیز همانند دیگر صنایع دچار رکود شده بود و توسعه آن در حد مورد قبولی نبود ولی بعد از پایان جنگ این کارخانه توانست با بکارگیری تجهیزات و امکانات جدید تولیدات خود را به مرز 2 میلیون تن برساند که این میزان بیش از تجهیزات نصب شده بود. 

سایت ذوب آهن اصفهان

این شرکت قبل از انقلاب اسلامی در سال 1357 کارخانه ذوب آهن آریا مهر نامن داشت که بعد از انقلاب به شرکت سهامی ذوب آهن تغییر نام داد که هم اکنون به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران شناخته می شود. این شرکت از نظر تنوع بزرگ ترین شرکت فولاد در یران به حساب می آید که ظرفیت تولید تا 3.6 میلیون تن محصول را داراست. محصولات این کارخانه به بیش از 23 کشور اروپایی صادر می شود. که شما اطلاعات مورد نیاز در رابطه با این مجموعه و راه های ارتباطی را می توانید از طریق سایت ذوب آهن اصفهان به آدرس esfahansteel.ir به دست آورید. 

ذوب آهن اصفهان
آهن پویا یکی از سایت های اینترنتی است که اقدام به ارائه انواع ورق ها و انواع میلگرد تولیدی کارخانه ذوب آهن اصفهان کرده و این محصولات را در بازار آهن آلات کشور به متقاضیان خرید این محصولات عرضه می کند.

نوشتن دیدگاه