ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

32

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

A3

شاخه آجدار

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,550 تومان خرید -150
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

28

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -50
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -50
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,650 تومان خرید -50
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -150
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,450 تومان خرید 0
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,000 تومان خرید -50
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,600 تومان خرید -100
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان -50

کلاف ساده

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
کلاف 5.5 ساده 1008 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

5.5

1008

کلاف ساده

16,600 تومان -50
کلاف 6.5 ساده 1008 ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

6.5

1008

کلاف ساده

16,600 تومان -50

قیمت میلگرد آجدار

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

32

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

25

A4

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

A3

شاخه آجدار

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,550 تومان خرید -150
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

28

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -50
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -50
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,650 تومان خرید -50
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -150
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,450 تومان خرید 0
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,000 تومان خرید -50
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,600 تومان خرید -100
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان -50

میلگرد a4

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

25

A4

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0

میلگرد a3

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

32

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

A3

شاخه آجدار

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,400 تومان خرید 0
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب انبار بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

A3

شاخه 12 متری

درب انبار

14,550 تومان خرید -150
میلگرد 28 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

28

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -50
میلگرد 25 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -50
میلگرد 22 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,650 تومان خرید -50
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان خرید -150
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,450 تومان خرید 0
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,000 تومان خرید -50
میلگرد 14 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,600 تومان خرید -100
میلگرد 32 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان بارگیری از درب کارخانه بروزرسانی: 28 دی 1400 14:18

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,400 تومان -50

آهن اسفنجی

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
آهن اسفنجی ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 23 آبان 1400 15:43 تماس بگیرید - ثابت

قیمت تیرآهن

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 27 شاخه 12 متری سایز 27 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

27

شاخه 12 متری

6,700,000 تومان خرید -30000
تیرآهن 24 شاخه 12 متری سایز 12 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

12

شاخه 12 متری

6,000,000 تومان خرید -50000
تیرآهن 22 شاخه 12 متری سایز 22 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

شاخه 12 متری

5,150,000 تومان خرید 0
تیرآهن 20 شاخه 12 متری سایز 20 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

شاخه 12 متری

4,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

شاخه 12 متری

3,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 16 شاخه 12 متری سایز 16 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

شاخه 12 متری

2,750,000 تومان خرید 0
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

شاخه 12 متری

2,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 12 شاخه 12متری سایز 12 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

12

شاخه 12متری

2,150,000 تومان 50000
تیرآهن 30 شاخه 12 متری سایز 30 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

30

IPE

شاخه 12 متری

8,350,000 تومان خرید 20000
تیرآهن 27 شاخه 12 متری سایز 27 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

27

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -100
تیرآهن 22 شاخه 12 متری سایز 22 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

IP

شاخه 12 متری

16,200 تومان خرید -200
تیرآهن 20 شاخه 12 متری سایز 20 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

IPE

شاخه 12 متری

16,000 تومان خرید -100
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150
تیرآهن 16 شاخه 12 متری سایز 16 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -150

قیمت تیرآهن IPE

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 30 شاخه 12 متری سایز 30 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

30

IPE

شاخه 12 متری

8,350,000 تومان خرید 20000
تیرآهن 27 شاخه 12 متری سایز 27 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

27

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -100
تیرآهن 22 شاخه 12 متری سایز 22 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

IP

شاخه 12 متری

16,200 تومان خرید -200
تیرآهن 20 شاخه 12 متری سایز 20 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

IPE

شاخه 12 متری

16,000 تومان خرید -100
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150
تیرآهن 16 شاخه 12 متری سایز 16 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -150

قیمت تیرآهن 18

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

شاخه 12 متری

3,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150

قیمت تیرآهن 14

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

شاخه 12 متری

2,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -150

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 27 شاخه 12 متری سایز 27 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

27

شاخه 12 متری

6,700,000 تومان خرید -30000
تیرآهن 24 شاخه 12 متری سایز 12 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

12

شاخه 12 متری

6,000,000 تومان خرید -50000
تیرآهن 22 شاخه 12 متری سایز 22 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

شاخه 12 متری

5,150,000 تومان خرید 0
تیرآهن 20 شاخه 12 متری سایز 20 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

شاخه 12 متری

4,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

شاخه 12 متری

3,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 16 شاخه 12 متری سایز 16 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

شاخه 12 متری

2,750,000 تومان خرید 0
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

شاخه 12 متری

2,350,000 تومان خرید 0
تیرآهن 12 شاخه 12متری سایز 12 ضخامت بارگیری از انبار ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

12

شاخه 12متری

2,150,000 تومان 50000
تیرآهن 30 شاخه 12 متری سایز 30 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

30

IPE

شاخه 12 متری

8,350,000 تومان خرید 20000
تیرآهن 27 شاخه 12 متری سایز 27 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

27

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -100
تیرآهن 22 شاخه 12 متری سایز 22 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

22

IP

شاخه 12 متری

16,200 تومان خرید -200
تیرآهن 20 شاخه 12 متری سایز 20 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

20

IPE

شاخه 12 متری

16,000 تومان خرید -100
تیرآهن 18 شاخه 12 متری سایز 18 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

18

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150
تیرآهن 16 شاخه 12 متری سایز 16 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

16

IPE

شاخه 12 متری

14,500 تومان خرید -150
تیرآهن 14 شاخه 12 متری سایز 14 طول 12 متری استاندارد IPE ذوب آهن اصفهان بروزرسانی: 28 دی 1400 14:17

14

IPE

شاخه 12 متری

15,200 تومان خرید -150
نتایج 1 تا 32 از کل 32 نتیجه

کارخانه ذوب آهن اصفهان

آهن پویا یکی از سایت های اینترنتی است که اقدام به تهیه انواع ورق ها و انواع میلگرد تولیدی کارخانجات فولاد کلیه نقاط کشور کرده و این محصولات را در بازار آهن آلات کشور به متقاضیان خرید این محصولات عرضه می کند. یکی از این کارخانجات، کارخانه ذوب آهن اصفهان است که از معروف ترین کارخانجات فولاد ایران است. کارخانه ذوب آهن اصفهان علاوه بر اینکه یکی از معروف ترین کارخانه های فولاد است، یکی از قدیمی ترین کارخانجات ذوب آهن ایران نیز بوده و مرغوب ترین میلگردهای موجود را با استانداردهای بین المللی مانند استاندارد روسیه تولید و در بازار آهن آلات ایران، بازارهای صادراتی و فرامرزی عرضه می کند.

محصولات ذوب آهن اصفهان

این کارخانه که در ۳۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد، انواع میلگرد آجدار با سایزهای مختلف را تولید می کند. محصولات تولیدی مجموعه کارخانجات ذوب آهن به بیش از 23 کشور، از جمله کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی ارسال می شود. همچنین در پروژه های ملی و داخل کشور نیز محصولات ذوب آهن به سبب کیفیت بسیار بالا، مورد استفاده های مختلفی نظیر، پروژه برج میلاد، نیروگاه هسته ای بوشهر، مترو، سد های بزرگ و ... قرار گرفته است.
سایت آهن پویا که یکی از نمایندگی های رسمی این کارخانه فولاد است، امکان عرضه و فروش انواع میلگردهای ذوب آهن اصفهان را با قیمت نازل دارد.

نوشتن دیدگاه
ارسال سریع و تحویل فوری
ضمانت خرید کالا
مشاوره رایگان خرید
پرداخت امن و مطمئن