031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

آیا خودروسازان ایرانی همچنان از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر استفاده میکنند ؟
دوشنبه 4 اسفند 1399 بازدید : 63

 

به نقل از روزنامه آفتاب : آیا خودروسازان ایرانی همچنان از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر استفاده میکنند ؟

 

آفتاب یزد- گروه اقتصادی : روز گذشــته پســتی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که در مورد واکنش داود میرخانی رشتی مدیرعامل (ایران خودرو) در دولت جنگ به اظهارات منوچهر منطقی مدیرعامل پیشین ایران خودرو بود. اظهارات منطقی درباره استفاده از قطعات دست دوم در خودروهای صفر کیلومتر بود که مورد توجه بســیاری از کاربران قرار گرفته بود. متنی به این شــرح که وقتی جهانگیــری (معاون اول رئیس جمهوری امــروز) تازه وزیر صنعت شــده بود، پس از بازدیــد از ایران خودرو، جلــوی دوربین تلویزیون گفــت: قیمت پژو باید کاهش یابد و دوربین چرخید روی صورت مدیرعامل که منوچهر غروی بود. خبرنگار پرســید کی قیمت پژو را کاهش می دهید؟ غروی خندید و گفت: این نظر آقای وزیر است، نظر من نیســت! جهانگیری هم که می دانست با غروی جسور نمی تواند کنــار بیاید، چند روز بعــد او را عوض کرد و منطقی را منصوب کرد و منطقی هم افتاد دنبال اجرای امریه وزیر! باید از منطقی پرســید در مدت دراز مدیرعاملیش، به غیر از درســت کردن۲۰۶ صندوقدار نجم الدین مدیر پس از او آن را کنار گذاشت و گفت یک فرغون درست کرده اند، چه کار اساسی و زیربنائی کرد!؟ یادش رفته بله قربان گوئی در مقابل دســتور جهانگیری که وزیر بــود گفت: قیمت ۴۰۵ را از ۱۱میلیون به ۸ میلیون تومان کاهش می دهیم و شــروع کردند به چالندن قطعه سازها که نتیجه اش شد ریل سوختی که نشتی داشت و موتور خودبخود آتش می گرفت و ده ها نفر زنده زنده در آتش سوختند و ایشان هم خم به ابرو نیاورد و هیچکس هم یقه اش را نگرفت! یادش رفته ادعای خودروساز شدن داشت؛ آن هم از نوع جهانی اش.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0