031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

بازار در مقابل قیمت خودرو هوشمندانه عمل میکند
دوشنبه 20 بهمن 1399 بازدید : 146

به نقل از روزنامه آفتاب اقتصادی : بازار در مقابل قیمت خودرو هوشمندانه عمل میکند 
فرید زاوه، مهم ترین راهکار کنترل بازار را آزاد سازی قیمت ها بدون هیچ قید و بندی میداند.
اقتصاد باید آزاد باشد و در اقتصاد آزاد قیمت گذاری دستوری جایی ندارد.
و همچنین نجفی منش معتقد است : اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود ، میزان تولید در خودرو سازی ها افزایش یابد.

marzieh moeini

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0