031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

بازار در مقابل قیمت خودرو هوشمندانه عمل میکند
دوشنبه 20 بهمن 1399 بازدید : 64

به نقل از روزنامه آفتاب اقتصادی : بازار در مقابل قیمت خودرو هوشمندانه عمل میکند 
فرید زاوه، مهم ترین راهکار کنترل بازار را آزاد سازی قیمت ها بدون هیچ قید و بندی میداند.
اقتصاد باید آزاد باشد و در اقتصاد آزاد قیمت گذاری دستوری جایی ندارد.
و همچنین نجفی منش معتقد است : اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود ، میزان تولید در خودرو سازی ها افزایش یابد.

    marzieh moeini

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0