031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

بازگشت شاخص بورس به مدار رشد
دوشنبه 20 بهمن 1399 بازدید : 75

به نقل از روزنامه ابرار اقتصادی ، کارشناس بازار سرمایه : اکنون هیجان فروش حاکم شده در بازار قابل سرایت است.بازار اکنون نیازمند اعتماد است، با ایجاد اعتماد به آینده بازار، میتوان شاهد کاهش نوسان های ایجاد شده و بهبود وضعیت بازار بود. 
و همچنین او اظهار داشت: با کاهش قیمت گذاری ها و تزریق نقدینگی به بازار وضعیت بازار بهتر میشود.

    marzieh moeini

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0