031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

صادرات فرآورده های نفتی ایران 4 برابر شد
ﺳﻪ شنبه 5 اسفند 1399 بازدید : 41

 

به نقل از روزنامه اقتصاد پویا : وزیر نفت گفت : صادرات فرآورده های نفتی ایران چهار برابر شد 

 

وزیر نفت با بیان اینکــه پیروزی هزار پــدر دارد و شکست یتیم اســت ، گفت : برای ســاخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس همه زحمت کشیدند .

به گزارش شــانا ، بیژن زنگنه در آیین بهره برداری رســمی از طرح های ملی انتقال ، توزیع و ذخیره سازی فرآورده های نفتی با بیان اینکه بــه روزهای انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم ؛ می گویند پیروزی هزار پدر دارد و شکست یتیم است ، به ساخت پالایشگاه ســتاره خلیج فارس اشــاره کرد و گفت : تصمیم های ساخت پالایشگاه  ســتاره خلیج فارس سال ۱۳۸۲ طبق اســناد موجود گرفته و موافقت نامه اجرایی آن امضا شد، دوســتان دولت بعدی آمدند ، دنبال کردند و این پالایشگاه را پیش بردند .

وی با اشاره به اینکه گفته می شــود نبوغ یک نفر پالایشگاه ستاره خلیج فارس را به پایان رسانده است، مگر پالایشگاه با نبوغ ساخته می شود!؟ پالایشگاه با همت و مدیریت ســاخته می شــود ، افزود : همه می خواهند بگویند ما پالایشگاه ستاره خلیج فارس را ســاختیم و آن را به نام خود تمام کنند. همیشه گفته ایم هرکسی می خواهد این پالایشگاه به نام او باشد اشــکالی ندارد و استقبال می کنیم ، اما انصاف هم موضوع خوبی اســت ، زحمات دیگران را خراب نکنند .

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0