031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

نسخه شورای رقابت بر گرانی خودرو
چهارشنبه 18 فروردین 1400 بازدید : 12

 

به نقل از روزنامه اخبار صنعت : نسخه شورای رقابت بر گرانی خودرو

 

سخنگوي کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت خودرو در کارخانه را غیرمنطقي دانست و گفت : کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت موضوع افزایش قیمت خودرو را پیگیري کرده و از گراني بي ضابطه آن جلوگیري مي کند .

حجت اله فیروزي درباره صحبت هاي رییس شوراي رقابت مبني بر اینکه قطعا در سه ماه نخست سال 1400 قیمت خودروهاي داخلي تولید شده در کارخانه ها افزایش مي یابد، گفت: از آخرین باري که شوراي رقابت به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد تاکنون نرخ ارز یا قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید افزایشي نداشته، افزون بر این، حتي توافق نامه ایران و چین بر ثبات بازار اثر مثبت داشته است، بنابراین اجازه افزایش قیمت خودرو در کارخانه بدون اینکه عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده .

تولید تغییري داشته باشد، محلي از اعراب ندارد نماینده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامی با بیان اینکه هرچند وارد سال جدید شدیم اما مواد اولیه موردنیاز تولید خودرو تغییري نکرده است، افزود: در سال هاي گذشته قیمت کالاهای مصرفي یک بار در ابتداي سال افزایش مي یافت این در حالي است که در سال 99 قیمت خودرو تقریبا هر سه ماه یک بار در کارخانه افزایش یافته است بنابراین دلیلي براي گراني چندباره چهارچرخ ها در شرایط کنوني وجود ندارد.

 

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0