031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

وزیر صمت گفت : قانون آزادسازی معادن به زودی اجرا می شود.
یکشنبه 3 اسفند 1399 بازدید : 58

 

به نقل از روزنامه اقتصاد ملی : وزیر صمت گفت : قانون آزادسازی معادن به زودی اجرا میشود.

 

علیرضــا رزم حســینی گفــت: قانون آزادسازی معادن ظرف چند هفته آینده در کشور اجرا می شود .

علیرضا رزم حســینی پیــش از ظهر دیروز در ادامه ســفر خود به استان یزد در مراســم افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی چادرملو در اردکان اظهار داشت: قانون آزادســازی معادن مدتها بــود که اجرا نشده که با همراهی دولت و مجلس به زودی و ظرف چند هفته آینده اجرا می شود. 

وی عنوان کرد: ایــن قانون یک فرصت طالیی برای معدنکاران کشــور است و ســرمایه های جدیدی در حوزه معادن صورت خواهد گرفت البته شاید مخالفت هایی و شــاید پارتی بازی هایی در این زمینه وجود داشته باشــد اما مقاومت کرده و قانون را اجرایی می کنیم.

 

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0