انبار پویا صادرات

محصولات فروشگاه انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
الکترود گرافیتی بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

برند Fangda

درب انبار

120,000 تومان خرید 0
فروسیلس 10-60 بروزرسانی: 17 آذر 1400 15:39 60,000 تومان خرید
فروسیلیس 3-10 ازنا بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

50,500 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 14-65

درب کارخانه

48,500 تومان خرید 0
گرافیت چرب بروزرسانی: 13 شهریور 1401 15:06

کربن 90%

درب انبار

42,000 تومان خرید 0

فروآلیاژ انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلس 10-60 خمین بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

48,400 تومان خرید 0
فروسیلیس 0-3 ازنا بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

41,000 تومان خرید 0

فرو وانادیوم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو وانادیوم 10-50 بروزرسانی: 05 مرداد 1401 12:09

درب انبار

1,610,000 تومان خرید 0

فرو بور انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروبور 10-50 بروزرسانی: 02 شهریور 1401 09:45

درب انبار

384,500 تومان خرید 0

فرو نیوبیوم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو نیوبیوم 50-10 بروزرسانی: 26 تیر 1401 10:26

درب انبار

1,170,000 تومان خرید 0

فروسیلیکو منیزیم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیکو منیزیم 15-5 بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:55

درب انبار

80,250 تومان خرید -200
فروسیلیکو منیزیم 1-5 بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:55

درب انبار

80,250 تومان خرید -200
فروسیلیکو منیزیم 30-5 بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:55

درب انبار

80,250 تومان خرید -200

فرومولیبدن انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرومولیبدن 10-100 بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

درب انبار

727,000 تومان خرید 0

فرو منگنز انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرومنگنز کم کربن بروزرسانی: 09 مرداد 1402 11:57

کم کربن چینی

درب انبار

152,000 تومان خرید 0
فرومنگنز کربن متوسط بروزرسانی: 09 مرداد 1402 11:57

کربن متوسط

درب انبار

98,000 تومان خرید 0
فرومنگنز پرکربن هندی بروزرسانی: 09 مرداد 1402 11:56

پرکربن

درب انبار

51,500 تومان خرید -500

فروسیلیکو منگنز انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیکومنگنز 14-60 هندی بروزرسانی: 14 شهریور 1402 12:09

آنالیز 14-60

درب انبار

51,000 تومان خرید 0
فرو سیلیکو منگنز 14-60 ایرانی بروزرسانی: 09 مرداد 1402 11:57

آنالیز 14-60

درب انبار

50,800 تومان 800

فروسیلیس انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلس 10-60 بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 68-72

درب انبار

57,000 تومان -2000
فروسیلیس 10-60 ازنا بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

53,200 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 آذرین بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

52,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 آذرخش بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

51,500 تومان خرید 0
فروسیلیس 3-10 ازنا بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

50,500 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 14-65

درب کارخانه

48,500 تومان خرید 0
فروسیلس 10-60 خمین بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

48,400 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 اصفهان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

46,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 3-10 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 70-75

درب انبار

45,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 0-3 ازنا بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

41,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 3-0 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 14-65

درب کارخانه

39,000 تومان خرید 0

فروکروم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروکروم کم کربن بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

کم کربن

درب انبار

197,000 تومان خرید 0
فروکروم پر کربن بروزرسانی: 22 شهریور 1401 12:32

پرکربن

درب انبار

89,800 تومان خرید 1300

فرو فسفر انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو فسفر 10-50 بروزرسانی: 26 تیر 1401 10:26

درب انبار

68,000 تومان خرید 0

فرو تیتانیوم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروتیتانیوم 10-60 بروزرسانی: 02 شهریور 1401 09:46

درب انبار

502,500 تومان خرید 0

مواد کربنی انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
الکترود گرافیتی بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

برند Fangda

درب انبار

120,000 تومان خرید 0
گرافیت چرب بروزرسانی: 13 شهریور 1401 15:06

کربن 90%

درب انبار

42,000 تومان خرید 0

گرافیت پر سولفور انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
گرافیت پر سولفور چینی بروزرسانی: 11 آبان 1401 10:10

درب انبار

52,000 تومان خرید 0
گرافیت پرسولفور ترکمن بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:55

کربن 98%

درب انبار

47,750 تومان خرید -200

پیشنهادات ویژه انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو فسفر 10-50 بروزرسانی: 26 تیر 1401 10:26

درب انبار

68,000 تومان خرید 0
فروسیلس 10-60 بروزرسانی: 17 آذر 1400 15:39 60,000 تومان خرید
فروسیلیس 10-60 ازنا بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

53,200 تومان خرید 0
فرومنگنز پرکربن هندی بروزرسانی: 09 مرداد 1402 11:56

پرکربن

درب انبار

51,500 تومان خرید -500
فروسیلیس 10-60 آذرخش بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

51,500 تومان خرید 0
فروسیلیکومنگنز 14-60 هندی بروزرسانی: 14 شهریور 1402 12:09

آنالیز 14-60

درب انبار

51,000 تومان خرید 0
فرو سیلیکو منگنز 14-60 ایرانی بروزرسانی: 09 مرداد 1402 11:57

آنالیز 14-60

درب انبار

50,800 تومان 800
گرافیت پر سولفور چینی بروزرسانی: 11 آبان 1401 10:10

درب انبار

52,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 14-65

درب کارخانه

48,500 تومان خرید 0
فروسیلس 10-60 خمین بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:35

آنالیز 70-75

درب انبار

48,400 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 اصفهان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 12:36

آنالیز 70-75

درب انبار

46,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 3-10 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 70-75

درب انبار

45,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 3-0 سمنان بروزرسانی: 04 مرداد 1402 14:02

آنالیز 14-65

درب کارخانه

39,000 تومان خرید 0
نتایج 1 تا 32 از کل 185 نتیجه
نوشتن دیدگاه