محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیکو منگنز 14-60 کابی آلیاژ بروزرسانی: 04 تیر 1401 15:00

آنالیز 14-60

درب کارخانه

51,000 تومان خرید -2000
ماسه سیلیسی استاندارد SIO2 بروزرسانی: 19 ارديبهشت 1401 15:32

SIO2

درب کارخانه

650 تومان خرید 0
ماسه کرومیتی بروزرسانی: 19 ارديبهشت 1401 15:32

درب کارخانه

13,950 تومان خرید 0
ماسه جامبو طبس بروزرسانی: 19 ارديبهشت 1401 15:33

جامبو

درب کارخانه

820 تومان خرید 0
ماسه جامبو دامغان بروزرسانی: 19 ارديبهشت 1401 15:33

جامبو

درب کارخانه

650 تومان خرید 0
پترولیوم کک ابعاد 5-1 چینی بروزرسانی: 16 فروردين 1401 14:37

ابعاد 1-5

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
خاک نسوز بروزرسانی: 20 ارديبهشت 1401 10:01

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:33

6

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

10

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:27

10

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

12

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

12

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

14

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

14

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

16

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:28

16

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:29

18

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:29

18

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:29

20

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:29

20

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:30

22

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:29

22

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:31

24

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:31

24

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:32

26

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:31

26

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:32

28

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 32 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:32

32

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 34 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:32

34

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 34 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:32

34

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 36 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:32

36

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 20 فروردين 1401 10:33

36

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
نتایج 1 تا 32 از کل 2604 نتیجه