30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

 

وزن میلگرد 12 متری
سایز میلگرد (cm)وزن شاخه12 متری میلگرد(kg)
85
107/8
1211
1415
1620
1825
1897
2030
2237
2547
2858
3066
3275
3485
3695
38106
40118
 
مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات
وزن هر شاخه میلگرد (سایز)810121416182022252832
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان (kg)4/77/310/614/518/92429/635/746/257/975/7
وزن میلگرد کویر کاشان(kg)__7/51114/819/224/6303646/458/576
وزن میلگرد اهواز(kg)4/5__10/515202530________
وزن میلگرد نیشابور(kg)______14/2-14/618/8-19/224-24/429-29/436-36/446/8-47/257/8-58/5__
وزن میلگرد سیرجان(kg)____10-10/513-13/417/522/5__________
وزن میلگرد شاهین بناب(kg)4/4-4/67/0-7/310/1-10/513/8-14/318/2-18/723/1-23/728/6-29/334/5-35/444/7-44/555/9-57/373/0-74/9
وزن میلگرد ظفر بناب(kg)4/26/210/213/617/322/12835/545/9____
وزن میلگرد حسن رود(kg)4/76/91013/71822/929/6________
وزن میلگرد آذر فولاد امین(kg)4/4710/113/918/12328/334/244/65673/1
وزن میلگرد میانه(kg)______14/5192429/53646/5____
وزن میلگرد امیر کبیر خزر(kg)____10/7-11/113/7-14/218-18/52428-29________
وزن میلگرد آریان فولاد(kg)__710141823______30__
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش(kg)4/57/210/113/818/923/228/434/444/856/874/4
وزن میلگرد شاهرود(kg)________18-19/524-2529/5-31________
وزن میلگرد ارگ تبریز(kg)______14/518/5-1923-2429/535-35/5______
وزن میلگرد شمش تهران(kg)____9/5-10________________
وزن میلگرد دماوند(kg)______1517-18____________
وزن میلگرد کرمان(kg)________19____________
وزن میلگرد الیگودرز(kg)500 کیلو کلاف500 کیلو کلاف500 کیلو کلاف________________
وزن میلگرد شیراز(kg)320 کیلو کلاف320 کیلو کلاف320 کیلو کلاف 320 کیلو کلاف______________
وزن میلگرد راد همدان(kg)____9/513/517/521/5273142____

0