30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد A3

 

میلگردی است سخت با آج پیچیده و جزء میلگرد های آجدار با آج های مارپیچ است. از لحاظ سختی در رده ی نیمه سخت قرار می گیرد. شکل ظاهری آنها نسبت به محور طولی شکل آج ها به صورت جناقی (هشتی شکل) می باشند و از لحاظ مقاومت نسبت به میلگرد A1 و A2  دارای استحکام و مقاومت بالاتری است. این میلگرد با تنش جاری 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل پلاستیکی 14 در صد تعیین شده است و یک میلگرد خشک شناخته می شود. بیشترین و بهترین کاربرد این میلگرد بعنوان سازه های اصلی که شامل میلگردهای طولی تیرها و ستون ها قابل استفاده می شود.

میلگرد A3 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد شاهرود 2502شاخه 12متری10A3 10,700 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
2 پرشین فولاد آریا 802شاخه 12 متری10A3 10,600 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
3 گرم سمنان 1502شاخه 12 متری10A3 10,570 تومان 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
4 در شاهین تبریز 3664شاخه 12 متری10A3 10,520 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
5 ذوب آهن مهیار اردبیل 3302شاخه 12 متری10A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
6 آذر فولاد امین 723775شاخه 12متری10A3 10,420 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
7 خرمدشت تاکستان 3314شاخه 12 متری10A3 9,920 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
8 فولاد امیرکبیر خزر 1052شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
9 کاوه تیکمه داش 402شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
10 بردسیر کرمان 1459شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
11 شمس سپهر 1902شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 04:36 عصر - 99/04/22
12 صنعت بناب 2063شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
13 آریان فولاد 422506شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
14 بافق یزد 2902شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
15 ظفر بناب 3102شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
16 فولاد صائب 3261شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
17 جهان فولاد سیرجان 4102شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
18 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4256شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:36 عصر - 99/04/22
19 فولاد کویر کاشان 4662شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
20 نیک صدرا توس 536924شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:20 عصر - 99/04/22
21 فولاد یزد احرامیان 892287شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
22 فولاد آذربایجان میانه 574698شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 سیرجان حدید 9026شاخه 12متری12A3 10,920 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
24 راد همدان 2053شاخه 12 متری12A3 10,805 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
25 جهان فولاد غرب 173شاخه 12 متری12A2 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
26 صنعت بناب 2103شاخه 12 متری12A3 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
27 فولاد معراج البرز گلستان 4857شاخه 12متری12A3 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
28 نیک صدرا توس 3903شاخه 12 متری12A3 10,619 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
29 فولاد شاهرود 2503شاخه 12متری12A3 10,600 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
30 کاوه تیکمه داش 403شاخه 12 متری12A3 10,550 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
31 گرم سمنان 1503شاخه 12 متری12A3 10,520 تومان 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
32 در شاهین تبریز 3665شاخه 12 متری12A3 10,520 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
33 پرشین فولاد آریا 803شاخه 12 متری12A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
34 آذر فولاد امین 753شاخه 12 متری12A3 10,320 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
35 ذوب آهن مهیار اردبیل 3303شاخه 12 متری12A3 10,320 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
36 خرمدشت تاکستان 3315شاخه 12 متری12A3 9,920 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
37 فولاد امیرکبیر خزر 1056شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
38 فولاد آذربایجان میانه 203شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
39 بردسیر کرمان 1460شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
40 شمس سپهر 1903شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 04:36 عصر - 99/04/22
41 فولاد کویر کاشان 2303شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
42 آناهیتا گیلان 8762شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
43 آریان فولاد 2456شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
44 بافق یزد 2903شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
45 ظفر بناب 3103شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
46 فولاد صائب 3262شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
47 جهان فولاد سیرجان 4103شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
48 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4257شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:36 عصر - 99/04/22
49 حسن رود 5053شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
50 سپهر ایرانیان 1001712 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:05 عصر - 99/04/22
51 فولاد یزد احرامیان 277960شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
52 فولاد آتیه خاورمیانه 639405شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
53 هیربد زرندیه 252160شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 سیرجان حدید 9027شاخه 12متری14A3 10,870 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
55 راد همدان 2054شاخه 12 متری14A3 10,755 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
56 جهان فولاد غرب 1704شاخه 12 متری14A3 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
57 فولاد معراج البرز گلستان 4862شاخه 12متری14A3 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
58 فولاد شاهرود 2504شاخه 12متری14A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
59 صنعت بناب 2103شاخه 12 متری14A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
60 کاوه تیکمه داش 404شاخه 12 متری14A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
61 پرشین فولاد آریا 804شاخه 12 متری14A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
62 نیک صدرا توس 3904شاخه 12 متری14A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
63 ذوب آهن و نورد کرمان 428177شاخه 12متری14A3 10,390 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
64 در شاهین تبریز 3654شاخه 12 متری14A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
65 ذوب آهن مهیار اردبیل 3304شاخه 12 متری14A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
66 آذر فولاد امین 754شاخه 12 متری14A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
67 خرمدشت تاکستان 5061شاخه 12 متری14A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
68 فولاد امیرکبیر خزر 1057شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
69 بردسیر کرمان 1461شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
70 گرم سمنان 1504شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
71 شمس سپهر 1903شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 04:36 عصر - 99/04/22
72 فولاد کویر کاشان 2304شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
73 آناهیتا گیلان 8763شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
74 آریان فولاد 2457شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
75 بافق یزد 2904شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
76 ظفر بناب 3104شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
77 فولاد صائب 3263شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
78 مجتمع فولادسازان هشترود 3704شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
79 کیان کاشان 3854شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
80 جهان فولاد سیرجان 4104شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
81 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4258شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
82 حسن رود 5054شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
83 فولاد یزد احرامیان 196405شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
84 فولاد آذربایجان میانه 974283شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
85 هیربد زرندیه 410985شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
86 سیرجان حدید 9028شاخه 12متری16A3 10,870 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
87 راد همدان 2055شاخه 12 متری16A3 10,755 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
88 جهان فولاد غرب 1705شاخه 12 متری16A3 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
89 فولاد معراج البرز گلستان 4863شاخه 12متری16A3 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
90 فولاد شاهرود 2505شاخه 12متری16A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
91 صنعت بناب 2105شاخه 12 متری16A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
92 کاوه تیکمه داش 405شاخه 12 متری16A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
93 نیک صدرا توس 3905شاخه 12 متری16A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
94 پرشین فولاد آریا 805شاخه 12 متری16A3 10,400 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
95 ذوب آهن و نورد کرمان 156شاخه 12متری16A3 10,390 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
96 در شاهین تبریز 3655شاخه 12 متری16A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
97 ذوب آهن مهیار اردبیل 3305شاخه 12 متری16A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
98 آذر فولاد امین 757شاخه 12 متری16A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
99 خرمدشت تاکستان 5062شاخه 12 متری16A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
100 فولاد امیرکبیر خزر 1058شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
101 بردسیر کرمان 1462شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
102 گرم سمنان 1505شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
103 شمس سپهر 1905شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 04:36 عصر - 99/04/22
104 فولاد کویر کاشان 2305شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
105 آناهیتا گیلان 8764شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
106 آریان فولاد 2458شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
107 بافق یزد 2905شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
108 ظفر بناب 3105شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
109 فولاد صائب 3264شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
110 مجتمع فولادسازان هشترود 3705شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
111 کیان کاشان 3855شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
112 جهان فولاد سیرجان 4105شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
113 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4259شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
114 فولاد کویر کاشان 4659شاخه 9 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
115 حسن رود 5055شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
116 بافق یزد 2825شاخه 9 متری16کلاف ساده تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
117 فولاد یزد احرامیان 544836شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
118 فولاد آذربایجان میانه 462869شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
119 هیربد زرندیه 438013شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
120 سیرجان حدید 9029شاخه 12متری18A3 10,870 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
121 راد همدان 2056شاخه 12 متری18 A3 10,755 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
122 جهان فولاد غرب 1706شاخه 12 متری18A3 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
123 فولاد معراج البرز گلستان 4864شاخه 12متری18A3 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
124 فولاد شاهرود 2506شاخه 12متری18A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
125 صنعت بناب 2106شاخه 12 متری18A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
126 کاوه تیکمه داش 406شاخه 12 متری18A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
127 نیک صدرا توس 3906شاخه 12 متری18A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
128 پرشین فولاد آریا 806شاخه 12 متری18A3 10,400 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
129 ذوب آهن و نورد کرمان 157شاخه 12متری18A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
130 در شاهین تبریز 3656شاخه 12 متری18A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
131 ذوب آهن مهیار اردبیل 3306شاخه 12 متری18A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
132 آذر فولاد امین 756شاخه 12 متری18A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
133 خرمدشت تاکستان 5063شاخه 12 متری18A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
134 فولاد امیرکبیر خزر 1059شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
135 بردسیر کرمان 1463شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
136 گرم سمنان 1506شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
137 شمس سپهر 1906شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 04:36 عصر - 99/04/22
138 فولاد کویر کاشان 2306شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
139 آناهیتا گیلان 8765شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
140 آریان فولاد 2459شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
141 بافق یزد 2906شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
142 ظفر بناب 3106شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
143 فولاد صائب 3265شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
144 مجتمع فولادسازان هشترود 3706شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
145 جهان فولاد سیرجان 4106شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
146 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4260شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
147 حسن رود 5056شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
148 فولاد یزد احرامیان 814711شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
149 فولاد آذربایجان میانه 817173شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
150 هیربد زرندیه 875482شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
151 سیرجان حدید 9030شاخه 12متری20A3 10,870 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
152 راد همدان 2057شاخه 12 متری20 A3 10,755 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
153 جهان فولاد غرب 1707شاخه 12 متری20A3 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
154 فولاد معراج البرز گلستان 4865شاخه 12متری20A3 10,620 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
155 فولاد شاهرود 2507شاخه 12متری20A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
156 صنعت بناب 2107شاخه 12 متری20A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
157 کاوه تیکمه داش 407شاخه 12 متری20A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
158 نیک صدرا توس 3907شاخه 12 متری20A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
159 پرشین فولاد آریا 807شاخه 12 متری20A3 10,400 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
160 ذوب آهن مهیار اردبیل 3307شاخه 12 متری20 A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
161 آذر فولاد امین 881799شاخه 12متری20میلگرد A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
162 خرمدشت تاکستان 5064شاخه 12 متری20A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
163 فولاد امیرکبیر خزر 1060شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
164 ذوب آهن و نورد کرمان 158شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
165 گرم سمنان 1507شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
166 بردسیر کرمان 1656شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
167 شمس سپهر 1907شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 04:36 عصر - 99/04/22
168 فولاد کویر کاشان 2307شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
169 آناهیتا گیلان 8766شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
170 آریان فولاد 2460شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
171 بافق یزد 2907شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
172 ظفر بناب 3107شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
173 در شاهین تبریز 3657شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
174 مجتمع فولادسازان هشترود 3707شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
175 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4261شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
176 حسن رود 5057شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
177 جهان فولاد سیرجان 348713شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
178 فولاد یزد احرامیان 953125شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
179 فولاد آذربایجان میانه 998782شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
180 هیربد زرندیه 456933شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
181 سیرجان حدید 656725شاخه 12متری22A3 10,870 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
182 راد همدان 2058شاخه 12 متری22A3 10,755 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
183 جهان فولاد غرب 728552شاخه 12متری22A3 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
184 فولاد شاهرود 2510شاخه 12متری22A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
185 صنعت بناب 2108شاخه 12 متری22A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
186 کاوه تیکمه داش 408شاخه 12 متری22A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
187 نیک صدرا توس 3908شاخه 12 متری22A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
188 پرشین فولاد آریا 808شاخه 12 متری22A3 10,400 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
189 ذوب آهن و نورد کرمان 159شاخه 12متری22A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:31 عصر - 99/04/22
190 در شاهین تبریز 3658شاخه 12 متری22A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
191 ذوب آهن مهیار اردبیل 3308شاخه 12 متری22A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
192 آذر فولاد امین 778478شاخه 12متری22میلگرد A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
193 خرمدشت تاکستان 5058شاخه 12 متری22A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
194 فولاد امیرکبیر خزر 1061شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
195 بردسیر کرمان 1464شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
196 گرم سمنان 1508شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
197 فولاد کویر کاشان 2308شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
198 آناهیتا گیلان 8767شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
199 آریان فولاد 2461شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
200 بافق یزد 2908شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
201 ظفر بناب 3108شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
202 مجتمع فولادسازان هشترود 3708شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
203 جهان فولاد سیرجان 4108شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
204 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4262شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
205 حسن رود 1002212 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
206 فولاد یزد احرامیان 404528شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
207 فولاد آذربایجان میانه 954579شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
208 هیربد زرندیه 635157شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
209 سیرجان حدید 540847شاخه 12متری25A3 10,870 تومان 0 تومان
 • 03:33 عصر - 99/04/22
210 راد همدان 2059شاخه 12 متری25A3 10,785 تومان 0 تومان
 • 03:18 عصر - 99/04/22
211 جهان فولاد غرب 363187شاخه 12متری25A3 10,650 تومان 0 تومان
 • 03:12 عصر - 99/04/21
212 فولاد شاهرود 2509شاخه 12متری25A3 10,500 تومان 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
213 صنعت بناب 2109شاخه 12 متری25A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
214 کاوه تیکمه داش 409شاخه 12 متری25A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
215 نیک صدرا توس 3909شاخه 12 متری25A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
216 پرشین فولاد آریا 809شاخه 12 متری25A3 10,400 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
217 در شاهین تبریز 3659شاخه 12 متری25A3 10,370 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
218 ذوب آهن مهیار اردبیل 3309شاخه 12 متری25A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
219 آذر فولاد امین 758شاخه 12 متری25A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
220 خرمدشت تاکستان 5059شاخه 12 متری25A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
221 فولاد امیرکبیر خزر 1062شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
222 بردسیر کرمان 1465شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
223 گرم سمنان 1511شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
224 فولاد کویر کاشان 2309شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
225 آناهیتا گیلان 8768شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
226 آریان فولاد 2462شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
227 بافق یزد 2909شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
228 ظفر بناب 3109شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
229 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4263شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
230 حسن رود 1002312 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
231 جهان فولاد سیرجان 230004شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
232 فولاد یزد احرامیان 693101شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
233 فولاد آذربایجان میانه 458960شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
234 راد همدان 2060شاخه 12 متری28A3 10,785 تومان 0 تومان
 • 03:19 عصر - 99/04/22
235 صنعت بناب 2110شاخه 12 متری28A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
236 کاوه تیکمه داش 410شاخه 12 متری28A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
237 پرشین فولاد آریا 810شاخه 12 متری28A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
238 نیک صدرا توس 3910شاخه 12 متری28A3 10,419 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
239 ذوب آهن مهیار اردبیل 3310شاخه 12 متری28A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
240 آذر فولاد امین 760شاخه 12 متری28A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
241 خرمدشت تاکستان 5060شاخه 12 متری28A3 10,020 تومان 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
242 فولاد امیرکبیر خزر 1063شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
243 گرم سمنان 1510شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
244 بردسیر کرمان 1657شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
245 فولاد کویر کاشان 2310شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
246 آناهیتا گیلان 8769شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
247 آریان فولاد 2463شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
248 بافق یزد 2910شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
249 ظفر بناب 3110شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
250 در شاهین تبریز 3660 شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
251 جهان فولاد سیرجان 4110شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
252 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4264شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
253 فولاد شاهرود 811223شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
254 فولاد یزد احرامیان 901179شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
255 فولاد آذربایجان میانه 104586شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
256 فولاد کویر کاشان 2311شاخه 12 متری30A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
257 نیک صدرا توس 3912شاخه 12 متری32A3 10,619 تومان 0 تومان
 • 03:21 عصر - 99/04/22
258 صنعت بناب 2112شاخه 12 متری32A3 10,470 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
259 کاوه تیکمه داش 412شاخه 12 متری32A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
260 پرشین فولاد آریا 812شاخه 12 متری32A3 10,450 تومان 0 تومان
 • 02:59 عصر - 99/04/22
261 ذوب آهن مهیار اردبیل 3312شاخه 12 متری32A3 10,250 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
262 آذر فولاد امین 752شاخه 12 متری32A3 10,170 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/21
263 فولاد امیرکبیر خزر 1065شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
264 گرم سمنان 1513شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
265 بردسیر کرمان 1658شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
266 فولاد کویر کاشان 2312شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
267 آناهیتا گیلان 8771شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
268 فولاد شاهرود 2512شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:23 عصر - 99/04/22
269 بافق یزد 2912شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
270 ظفر بناب 3112شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
271 جهان فولاد سیرجان 4112شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
272 فولاد یزد احرامیان 221049شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
273 فولاد آذربایجان میانه 590423شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:39 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
274 فولاد کویر کاشان 4661شاخه 12 متری36A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
275 فولاد کویر کاشان 4660شاخه 12 متری40A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
276 فولاد یزد احرامیان 747301شاخه 12متری40A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
میلگرد A3 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
277 گرم سمنان 1501شاخه 12 متری8A3 10,720 تومان 0 تومان
 • 03:30 عصر - 99/04/22
278 در شاهین تبریز 3663شاخه 12 متری8A3 10,570 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/22
279 ذوب آهن مهیار اردبیل 3301شاخه 12 متری8A3 10,550 تومان 0 تومان
 • 03:06 عصر - 99/04/22
280 کاوه تیکمه داش 401شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:25 عصر - 99/04/22
281 صنعت بناب 2111شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/22
282 بافق یزد 2911شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
283 فولاد صائب 3260شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:37 عصر - 99/04/22
284 خرمدشت تاکستان 3313شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:16 عصر - 99/04/22
285 جهان فولاد سیرجان 4657شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
286 فولاد کویر کاشان 4860شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22
287 ظفر بناب 902521شاخه 12متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:38 عصر - 99/04/22

0