30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

گرافیت پر سولفور

 

 

کک یا گرافیت گرانول پر سولفور(کک یا گرافیت پترولیوم) ماده کربن دار جامدی است که از کلسینه کردن مواد پایه نفتی به نام (RPC Row Petroleum Coke) بدست می آید و از نوع گرافیت مصنوعی می باشد و برای کربن دهی به ذوب اضافه می شود. تفاوت گسیل کربن در ذغال سنگ و پترولیوم کک در واحد انرژی به دو پارامتر هیدروکربن های فرار و رطوبت موجود در ذغال بستگی دارد. پترولیوم کک بالای ۹۰٪ کربن دارد. گرافیت پرسولفور عموما به رنگ سیاه یا خاکستری مات با شکل ظاهری گرانوله و متخلخل می باشد. بیشترین کاربرد گرافیت پر سولفور در تولید قطعات چدنی و شمش چدن خاکستری، صنایع آلومینیم سازی، صنایع آند سازی، صنایع نسوز و سرباره سازی در کوره های قوس الکتریک است. این محصول از طریق کشورهای چین و روسیه نیز تامین می شود.
 

 

 

0