30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ورق روغنی

 

به ورق هایی که بوسیله ی تکنولوژی نورد سرد تولید می شود به اصلاح عامیانه ورق روغنی می گویند.

از علل نامگذاری این ورق به علت شکل ظاهری آن می باشد. این نوع ورق با تکنولوژی نورد سرد تهیه می گردد همچنین این نوع ورق با نورد سرد نیز شناخته می شود بدین صورت که ورق ها توسط نورد با ضخامت بالا به ضخامت پایین تر تبدیل می شود.

ورق های نورد سرد یا ورق روغنی پایه تولید ورق های گالوانیزه ورق سفید هستند.

همچین ورق های رنگی گالوانیزه (ورق رنگی) از ورق گالوانیزه تولید می شود.

ورق روغنی سرد با توجه به نوع آلیاژ بکار رفته در آن نیز نوع عملیات حرارتی جهت تولید به سه نوع زیر دسته بندی می شود:
 

معمولی(st12)    نیمه کشش (st13)    فوق کشش(st14)

 

ضخامت های ورق های روغنی براساس استاندارد از ضخامت 0.30 میلی متر الی 3 میلی متر دارای دو عرض استاندارد 100 سانتی متر و 125 سانتی متر می باشد.

تنها خصوصیت بالای ورق های نورد سرد استحکام بالای ورقهای نورد سرد نیست بلکه تنوع در رنگ و اندازه موجب تولید لوازم و مواد مختلف در صنایع گوناگون گردد.

 

 

برخی کاربردهای محصولات نورد سرد:

صنعت خودروسازی، تولید قطعات خودرو، مبلمان اداری، لوازم خانگی، ساخت پانل های غیر قابل انعطاف نقاشی قطعات.

ورق روغنی 0.3
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 هفت الماس 9631رول 1000 میلی متر0.3 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 0.4
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 گروه فولادی البرز غرب 9613رول1000 میلی متر0.4 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
3 هفت الماس 9632رول1000 میلی متر0.4 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
4 هفت الماس 9733رول1250 میلی متر0.4 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 0.5
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 گروه فولادی البرز غرب 9614رول1000 میلی متر0.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
6 گروه فولادی البرز غرب 9623رول1250 میلی متر0.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
7 هفت الماس 9723رول1000 میلی متر0.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
8 هفت الماس 9734رول1250 میلی متر0.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 0.6
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 گروه فولادی البرز غرب 9615رول1000 میلی متر0.6 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
10 گروه فولادی البرز غرب 9624رول1250 میلی متر0.6 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
11 هفت الماس 9724رول1000 میلی متر0.6 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
12 هفت الماس 9735رول1250 میلی متر0.6 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 0.7
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 گروه فولادی البرز غرب 9616رول1000 میلی متر0.7 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
14 گروه فولادی البرز غرب 9625رول1250 میلی متر0.7 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
15 هفت الماس 9725رول1000 میلی متر0.7 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
16 هفت الماس 632565رول1250 میلی متر0.7 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 0.8
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 گروه فولادی البرز غرب 9617رول1000 میلی متر0.8 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
18 گروه فولادی البرز غرب 9626رول1250 میلی متر0.8 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
19 هفت الماس 9726رول1000 میلی متر0.8 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
20 هفت الماس 165806رول1250 میلی متر0.8 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 0.9
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 گروه فولادی البرز غرب 9618رول1000 میلی متر0.9 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
22 گروه فولادی البرز غرب 9627رول1250 میلی متر0.9 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
23 هفت الماس 9727رول1000 میلی متر0.9 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
24 هفت الماس 244726رول1250 میلی متر0.9 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 1
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 گروه فولادی البرز غرب 9619رول1000 میلی متر1 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
26 هفت الماس 9728رول1000 میلی متر1 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 1.2
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 گروه فولادی البرز غرب 9620رول1000 میلی متر1.2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
28 گروه فولادی البرز غرب 9628رول1250 میلی متر1.2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 1.25
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 هفت الماس 9729رول1000 میلی متر1.25 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
30 هفت الماس 239670رول1250 میلی متر1.25 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 1.5
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 گروه فولادی البرز غرب 9621رول1000 میلی متر1.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
32 گروه فولادی البرز غرب 9629رول1250 میلی متر1.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
33 هفت الماس 9730رول1000 میلی متر1.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
34 هفت الماس 494778رول1250 میلی متر1.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 2
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 گروه فولادی البرز غرب 9622رول1000 میلی متر2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
36 گروه فولادی البرز غرب 9630رول1250 میلی متر2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
37 هفت الماس 9731رول1000 میلی متر2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
38 هفت الماس 276732رول1250 میلی متر2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
ورق روغنی 2.5
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 هفت الماس 9732رول1000 میلی متر2.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
40 هفت الماس 547495رول1250 میلی متر2.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06

0