30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد A1

 

میلگرد A1 به میلگرد نرم یا ساده گفته می شود که اغلب بدون آج است و میزان کربن استفاده شده در آن نسبت به انواع دیگر میلگرد پایین تر است. این میلگرد با مقاومت 240 هیچ گونه شکل آج بر روی آن وجود ندارد و با تنش جاری 2300 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 3800 کیلوگرم برسانتی متر مربع و تغییر شکل نسبی پلاستیکی 25 درصد به عنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتاََ به صورت صاف و بدون آج می باشد.

این میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل شناخته می شود.

میلگرد A1 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 کاوه تیکمه داش 906079ساده10A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:16 عصر - 99/07/01
میلگرد A1 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 فولاد کویر کاشان 854687ساده12A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 2254ساده14A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
4 فولاد آذربایجان میانه 2204ساده14A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد کویر کاشان 2255ساده16A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
6 فولاد آذربایجان میانه 2205ساده16A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد کویر کاشان 2256ساده18A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
8 فولاد آذربایجان میانه 2206ساده18A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 فولاد کویر کاشان 2257ساده20A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
10 فولاد آذربایجان میانه 2207ساده20A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد کویر کاشان 2258ساده22A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
12 فولاد آذربایجان میانه 2208ساده22A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 فولاد کویر کاشان 2259ساده25A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
14 فولاد آذربایجان میانه 2209ساده25A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
15 فولاد کویر کاشان 2260ساده28A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
16 فولاد آذربایجان میانه 2210ساده28A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 فولاد کویر کاشان 2261ساده30A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
18 فولاد آذربایجان میانه 2211ساده30A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 فولاد کویر کاشان 2262ساده32A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
20 فولاد آذربایجان میانه 2212ساده32A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 34
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 فولاد کویر کاشان 2263ساده34A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
22 فولاد آذربایجان میانه 2213ساده34A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 فولاد کویر کاشان 2264ساده36A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
24 فولاد آذربایجان میانه 2214ساده36A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 38
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 فولاد کویر کاشان 3862ساده38A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
26 فولاد آذربایجان میانه 2215ساده38A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 فولاد کویر کاشان 3863ساده40A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
28 فولاد آذربایجان میانه 2216ساده40A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 45
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 فولاد کویر کاشان 3834ساده45A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
30 فولاد آذربایجان میانه 2217ساده45A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 50
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 فولاد کویر کاشان 3865ساده50A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
32 فولاد آذربایجان میانه 2218ساده50A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
میلگرد A1 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
33 کاوه تیکمه داش 448721ساده8A1 12,470 تومان 120 + تومان
 • 01:16 عصر - 99/07/01

0