30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ورق سیاه


 

ورق سیاه  سطح مسطحی از فلز آهن است که صاف و صیقلی است. تولید ورق سیاه به دو شیوه ی نورد گرم و سرد انجام می شود. ورق سیاه همان ورق حاصل از نورد گرم است.

محصول خروجی در نورد گرم ورق سیاه و محصول خروجی در نورد سرد ورق روغنی است.

 

چرا به نورد حاصل از نورد گرم ورق سیاه می گویند؟

 

چون در تولید ورق سیاه به شیوه ی نورد گرم، مواد اولیه تولید ورق در دمای بسیار بالا ذوب شده و طی این فرآیند رنگ آن مات می شود، به دلیل همین تغییر رنگ ظاهری بر ورق تولیدی، به آن ورق سیاه می گویند.

 

کاربردهای ورق سیاه:

 

ورق سیاه در صنایع خودروسازی، تانکر سازی، کشتی سازی، مخازن خاص و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید ورق سیاه به دو شکل رول فرم و فابریک انجام می شود. ضخامت ورق سیاه از 1.5mm تا 100mm  است. تولید ورق سیاه از نظر طولی براساس نیازها محدودیتی ندارد در حالی که از نظر عرضی در اندازه های مشخص موجود است. از قبیل (100cm - 125cm - 150cm - 200cm)

ورق سیاه 10
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد مبارکه 750710 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
2 فولاد کاویان 751110 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
3 فولاد اکسین خوزستان 900110 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
4 فولاد کاویان 901510 میلی مترst37عرض 1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 12
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد مبارکه 750812 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
6 فولاد کاویان 7513 12 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
7 فولاد اکسین خوزستان 900212 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 15
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 فولاد مبارکه 750915 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
9 فولاد کاویان 751215 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
10 فولاد اکسین خوزستان 900315 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 2
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد مبارکه 75012 میلی مترst371250*2500 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 2
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
12 فولاد مبارکه 75002 میلی مترst37- تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 20
# کارخانه کد محصولضخامت استانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 فولاد کاویان 751420 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
14 فولاد کاویان 751720 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
15 فولاد اکسین خوزستان 900420 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 25
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد کاویان 751525 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
17 فولاد کاویان 751825 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
18 فولاد اکسین خوزستان 900525 میلی مترst372000*2000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 3
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 فولاد مبارکه 75023 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 30
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 فولاد کاویان 751630 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
21 فولاد کاویان 751930 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
22 فولاد اکسین خوزستان 900630 میلی مترst372000*2500 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
23 فولاد کاویان 901630 میلی مترst37عرض 1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 35
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 فولاد کاویان 752035 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
25 فولاد اکسین خوزستان 900735 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 4
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
26 فولاد مبارکه 75034 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 40
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 فولاد کاویان 752140 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
28 فولاد اکسین خوزستان 900840 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 45
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 فولاد کاویان 752245 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
30 فولاد اکسین خوزستان 900945 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 5
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 فولاد مبارکه 75045 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 50
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
32 فولاد کاویان 752350 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
33 فولاد اکسین خوزستان 901050 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 55
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد کاویان 752455 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
35 فولاد اکسین خوزستان 901155 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 6
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 فولاد مبارکه 75056 میلی مترst371000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
37 فولاد کاویان 90136 میلی مترst37عرض 1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 60
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 فولاد کاویان 752560 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
39 فولاد اکسین خوزستان 901260 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
ورق سیاه 8
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد مبارکه 75068 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
41 فولاد کاویان 75108 میلی مترst371250*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:37 صبح - 99/07/01
42 فولاد اکسین خوزستان 90008 میلی مترst372000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01
43 فولاد کاویان 90148 میلی مترst37عرض 1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:39 صبح - 99/07/01

0