30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد A2

 

میلگردی است نیمه سخت به شکل آجدار و از لحاظ طبقه بندی در رده S340 دسته بندی می شوند. شکل ظاهری آن یک محور در امتداد طولی و یک سری دورپیچ به صورت مارپیچ نسبت به این محور طولی قرار دارند. میلگرد A2 نسبت به میلگرد A1 مقاوم تر است. بیشترین کاربرد آن در صنعت ساختمانی است. برای استفاده از میلگردهایی که عملکرد برشی دارند، مانند خاموت ها کمرکش های دیوارهای برشی قابل استفاده می باشند. این محصول با تنش جاری 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع با 19 درصد تغییر شکل پلاستیکی تعیین شده است.

جوشکاری بر روی این محصول در صورت اجبار ممکن می باشد ولی توصیه می شود در صورت امکان از عملیات جوشکاری بر روی آن پرهیز شود.

میلگرد A2 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 راد همدان 2062شاخه 12 متری10A2 9,465 تومان 470 + تومان
 • 01:34 عصر - 99/04/14
2 سیرجان حدید 9018شاخه 12متری10A2 9,270 تومان 400 + تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
3 صنعت بناب 2052شاخه 12 متری10A2 9,220 تومان 600 + تومان
 • 01:49 عصر - 99/04/14
4 ذوب آهن مهیار اردبیل 3252شاخه 12 متری10A2 9,200 تومان 800 + تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
5 کاوه تیکمه داش 352شاخه آجدار10A2 9,100 تومان 550 + تومان
 • 01:42 عصر - 99/04/14
6 ظفر بناب 3052شاخه 12 متری10A2 8,870 تومان 0 تومان
 • 01:55 عصر - 99/04/14
7 آذر فولاد امین 752شاخه 12 متری10A2 8,620 تومان 0 تومان
 • 02:52 عصر - 99/04/11
8 آناهیتا گیلان 8761شاخه 12 متری10A2 8,600 تومان 0 تومان
 • 12:39 عصر - 99/04/09
9 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 3858شاخه 12متری10A2 8,470 تومان 200 + تومان
 • 01:46 عصر - 99/04/14
10 آریان فولاد 742723شاخه 12متری10A2 8,270 تومان 0 تومان
 • 02:42 عصر - 99/04/11
11 خرمدشت تاکستان 5052شاخه 12 متری10A2 8,170 تومان 0 تومان
 • 02:39 عصر - 99/04/11
12 بردسیر کرمان 764شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
13 شمس سپهر 1852شاخه 12متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
14 فولاد کویر کاشان 2252شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
15 مجتمع فولادسازان هشترود 3652شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
16 کیان کاشان 3852شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
17 جهان فولاد سیرجان 4052شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
18 حسن رود 5114شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:07 عصر - 99/04/14
19 سپهر ایرانیان 1001612 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
20 هیربد زرندیه 155337شاخه 12متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:07 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 سیرجان حدید 9019شاخه 12متری12A2 9,220 تومان 400 + تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
22 ذوب آهن مهیار اردبیل 3253شاخه 12 متری12A2 9,150 تومان 800 + تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
23 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 3859شاخه 12متری12A2 8,470 تومان 200 + تومان
 • 01:46 عصر - 99/04/14
24 آریان فولاد 542106شاخه 12متری12A2 8,270 تومان 0 تومان
 • 01:38 عصر - 99/04/11
25 خرمدشت تاکستان 5051شاخه 12 متری12A2 8,170 تومان 0 تومان
 • 02:39 عصر - 99/04/11
26 بردسیر کرمان 356شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
27 شمس سپهر 1853شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
28 مجتمع فولادسازان هشترود 3653شاخه 12 متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
29 کیان کاشان 3856شاخه 12 متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
30 فولاد کویر کاشان 4253شاخه 12 متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
31 ظفر بناب 984894شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:55 عصر - 99/04/14
32 سپهر ایرانیان 940463شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
33 سیرجان حدید 9020شاخه 12متری14A2 9,170 تومان 400 + تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
34 بردسیر کرمان 357شاخه 12متری14A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
35 فولاد کویر کاشان 1654 شاخه 12متری14A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
36 شمس سپهر 1854شاخه 12متری14A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
37 ذوب آهن و نورد کرمان 889982شاخه 12متری14A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:53 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 سیرجان حدید 9021شاخه 12متری16A2 9,170 تومان 400 + تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
39 ذوب آهن و نورد کرمان 160شاخه 12متری16A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:53 عصر - 99/04/14
40 بردسیر کرمان 358شاخه 12متری16A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
41 فولاد کویر کاشان 1655شاخه 12 متری16A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
42 شمس سپهر 1855شاخه 12 متری16A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 بردسیر کرمان 359شاخه 12متری18A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
44 شمس سپهر 1856شاخه آجدار18A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
45 سیرجان حدید 9022شاخه 12متری18A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 بردسیر کرمان 360شاخه 12متری20A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
47 شمس سپهر 1857شاخه 12متری20A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
48 سیرجان حدید 9023شاخه 12متری20A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
49 بردسیر کرمان 361شاخه 12متری22A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
50 بردسیر کرمان 1252شاخه 12 متری25A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
51 بردسیر کرمان 1456شاخه 12 متری28A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
52 بردسیر کرمان 1458شاخه 12 متری32A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
میلگرد A2 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
53 راد همدان 2061شاخه 12 متری8A2 9,585 تومان 470 + تومان
 • 01:34 عصر - 99/04/14
54 سپهر ایرانیان 3851شاخه 12 متری8A2 9,430 تومان 740 + تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
55 سپهر ایرانیان 3853شاخه 6 متری8A2 9,430 تومان 740 + تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
56 سیرجان حدید 9017شاخه 12متری8A2 9,429 تومان 409 + تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/14
57 صنعت بناب 2051شاخه 12متری8 A2 9,370 تومان 600 + تومان
 • 01:49 عصر - 99/04/14
58 ذوب آهن مهیار اردبیل 3251شاخه 12 متری8A2 9,300 تومان 800 + تومان
 • 01:31 عصر - 99/04/14
59 کاوه تیکمه داش 351شاخه 12متری8A2 9,200 تومان 500 + تومان
 • 01:42 عصر - 99/04/14
60 ظفر بناب 3051شاخه 12 متری8A2 8,919 تومان 0 تومان
 • 01:55 عصر - 99/04/14
61 آذر فولاد امین 4861شاخه 12 متری8A2 8,720 تومان 0 تومان
 • 02:52 عصر - 99/04/11
62 آناهیتا گیلان 8760 شاخه 12 متری8A2 8,700 تومان 0 تومان
 • 12:39 عصر - 99/04/09
63 فولاد کویر کاشان 2251شاخه 12 متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
64 فولاد شاهرود 2451شاخه 12متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:40 عصر - 99/04/14
65 مجتمع فولادسازان هشترود 3651شاخه 12 متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
66 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 3857شاخه 12متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:46 عصر - 99/04/14
67 حسن رود 5113شاخه 12 متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:06 عصر - 99/04/14
68 کیان کاشان 957367شاخه 12متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:07 عصر - 99/04/14

0