30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

کلاف ساده

 

میلگرد در دو نوع شاخه و کلاف تولید می شود. میلگرد کلاف به صورت یک میلگرد به هم پیچیده می باشد. میلگرد کلاف از سایز 5.5 تا 16 تولید و عرضه می شود. سایزهای پایین کلاف شامل 5.5 تا 8 را اصطلاحاََ سیم مفتول می گویند. میلگردهای کلاف در دو نوع آجدار و ساده تولید می شوند. میلگرد در سایز 5.5 و 6.5 فقط به صورت کلاف و ساده موجود می باشد. میلگردهای آجدار در دو حالت A2 - A3 تولید می شوند.

از جمله کارخانه های تولید میلگرد کلاف نطنز و کاشان و یزد احرامیان می باشد. از کاربردهای میلگرد کلاف در ساختمان سازی - خرپا و تیرچه - سیم بکسل - سیم خاردار- زنجیر فلزی - میخ و پیچ و پرچ - صنایع الکترودسازی و جوشکاری - توری حصاری و فنس و گابیون و صنایع فنرسازی نام برد.

کلاف ساده 10
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کویر کاشان 2232کلاف ساده10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
2 بافق یزد 2827کلاف ساده10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:45 عصر - 99/07/06
کلاف ساده 11
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 356255کلاف ساده11 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 12
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 فولاد کویر کاشان 2234کلاف ساده12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 12.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد کویر کاشان 643792کلاف ساده12.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 13
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد کویر کاشان 536688کلاف ساده13 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 14
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد کویر کاشان 2237کلاف ساده14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 16.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 فولاد کویر کاشان 2238کلاف ساده16.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 5.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 فولاد کویر کاشان 2225کلاف ساده5.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
10 فولاد یزد احرامیان 850368کلاف ساده5.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:59 عصر - 99/07/06
کلاف ساده 6
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد کویر کاشان 738344کلاف ساده6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 6.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
12 فولاد کویر کاشان 2227کلاف ساده6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
13 بافق یزد 2826کلاف ساده6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:45 عصر - 99/07/06
14 سپهر ایرانیان 969506کلاف ساده6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:53 صبح - 99/07/06
15 فولاد یزد احرامیان 393010کلاف ساده6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:59 عصر - 99/07/06
کلاف ساده 7
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد کویر کاشان 113414کلاف ساده7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 8
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 فولاد کویر کاشان 2229کلاف ساده8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
18 فولاد یزد احرامیان 455840کلاف ساده8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:59 عصر - 99/07/06
کلاف ساده 8.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 فولاد کویر کاشان 252230کلاف ساده8.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 9
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 فولاد کویر کاشان 205001کلاف ساده9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06

0