30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد A4

 

میلگرد آجدار یا آج مرکب را میلگرد A4 می نامند. این میلگرد نسبت به میلگردهای A1-A2-A3 دارای دوام واستحکام بالاتری است.

به دلیل عدم وجود امکانات و تکنولوژی مورد نیاز در ایران و استفاده از فولادهایی با کربن بالا که تحمل ضربه و بارهای سیکلی را نداشتند، تولید میلگرد A4 امکان پذیر نبود، اما امروزه با ساخت سیستم ترمکس توانستند با کنترل درجه حرارت، سرعت سرد کردن از شمش های فولادی با کربن پایین، میلگردهایی با آج 520 به بالا را تولید نمایند و دیگر نگرانی در تحمل بار و ضربه های سیکلی وجود نداشته باشد.

از این رو میلگرد آجدار 500 و 520 را میلگرد A4 می نامند. کارخانه ذوب آهن اصفهان و فولاد کویرکاشان و روهینا دزفول در حال حاضر بهترین کارخانه های تولید کننده میلگرد A4 می باشد.

شکل ظاهری میلگرد A4 به صورت آج عرضی در دو طرف آج طولی به صورت مارپیچ یا هفت هشت قرار می گیرد. قیمت میلگرد A4 نسبت به A2 و A3 کمی گران تر است.

برای اطلاع از قیمت های میلگرد A4 از این کارخانه ها به لیست قیمت A4 آهن پویا مراجعه کنید.

میلگرد A4 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کویر کاشان 3451شاخه 12 متری10A4 تماس بگیرید 12,900- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
2 گرم سمنان 597709شاخه 12متری10A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 3452شاخه 12 متری12A4 تماس بگیرید 12,700- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
4 صنعت بناب 5153شاخه 12 متری12A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
5 ظفر بناب 662210شاخه 12متری12A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد کویر کاشان 3453شاخه 12 متری14A4 تماس بگیرید 12,700- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
7 صنعت بناب 5154شاخه 12 متری14A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
8 بافق یزد 5164شاخه 12 متری14A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
9 ظفر بناب 656337شاخه 12متری14A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
10 فولاد یزد احرامیان 199819شاخه 12متری14A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد کویر کاشان 3454شاخه 12 متری16A4 تماس بگیرید 12,700- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
12 صنعت بناب 5155شاخه 12 متری16A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
13 ظفر بناب 728949شاخه 12متری16A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
14 فولاد یزد احرامیان 115461شاخه 12متری16A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
15 فولاد کویر کاشان 3455شاخه 12 متری18A4 تماس بگیرید 12,600- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
16 صنعت بناب 5156شاخه 12 متری18A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
17 ظفر بناب 345915شاخه 12متری18A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
18 فولاد یزد احرامیان 435414شاخه 12متری18A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 کاوه تیکمه داش 1207شاخه 12 متری20A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
20 فولاد امیرکبیر خزر 152شاخه 12متری20A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
21 فولاد کویر کاشان 3456شاخه 12 متری20A4 تماس بگیرید 12,600- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
22 صنعت بناب 5157شاخه 12 متری20A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
23 ظفر بناب 503025شاخه 12متری20A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
24 فولاد یزد احرامیان 529624شاخه 12متری20A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 کاوه تیکمه داش 1208شاخه 12 متری22A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
26 فولاد کویر کاشان 3457شاخه 12 متری22A4 تماس بگیرید 12,600- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
27 صنعت بناب 5158شاخه 12 متری22A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
28 ظفر بناب 541285شاخه 12متری22A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
29 فولاد یزد احرامیان 749493شاخه 12متری22A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
30 فولاد کویر کاشان 3458شاخه 12 متری25A4 تماس بگیرید 12,600- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
31 صنعت بناب 5159شاخه 12 متری25A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
32 ظفر بناب 651290شاخه 12متری25A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
33 فولاد یزد احرامیان 492371شاخه 12متری25A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 28
# کارخانه کد محصولحالت سایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد کویر کاشان 3459شاخه 12 متری28A4 تماس بگیرید 12,600- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
35 صنعت بناب 5160شاخه 12 متری28A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
36 ظفر بناب 118348شاخه 12متری28A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
37 فولاد یزد احرامیان 235248شاخه 12متری28A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 فولاد کویر کاشان 3461شاخه 12 متری32A4 تماس بگیرید 12,600- تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
39 صنعت بناب 5162شاخه 12 متری32A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
40 ظفر بناب 736655شاخه 12متری32A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
41 فولاد یزد احرامیان 483526شاخه 12متری32A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
42 فولاد کویر کاشان 3462شاخه 12 متری36A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 فولاد کویر کاشان 3463شاخه 12 متری40A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
44 گرم سمنان 816571شاخه 12متری8A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06

0