30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

مراحل درخواست سفارش به صورت زیر می باشد

1.ارسال درخواست 

2.دریافت پیش فاکتور

3.تحویل بار در محل

4.تسویه نهایی

0