صداقت                                                                                                           30 - 100 - 910 - 021

کیفیت                                                                                                                3202 - 031        

رضایتمندی مشتری                                                                                              30 - 100 - 910 - 031

 

مراحل درخواست سفارش به صورت زیر می باشد

1.ارسال درخواست 

2.دریافت پیش فاکتور

3.تحویل بار در محل

4.تسویه نهایی

0