031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

مراحل درخواست سفارش به صورت زیر می باشد

1.ارسال درخواست 

2.دریافت پیش فاکتور

3.تحویل بار در محل

4.تسویه نهایی

0