30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

خرپا

 

خرپاسازه ای از واحد های مثلثی شکل است که از اتصال اجزای باریک و بلند ساخته شده است که توانایی تحمل نیروی کششی فشاری را دارند.

خرپاها از جمله ساده ترین اعضا باربر سازه ها هستند که در کل به عنوان اعضا خمشی عمل نموده و در سقف ها، پل ها و سازه های هوا و فضا مورد استفاده قرار میگیرند. در این گونه سازه ها به علت عدم وجود نیروی برشی و لنگر خمشی در تک تک اعضا متشکل مثلث ها اتصالات باید به صورت مفصلی مدل شوند.

 

خرپای دو بعدی یا صفحه ای

 

وقتی تمام اعضای شبکه مثلثی تشکیل دهنده ی خرپا در یک صفحه قرار بگیرد را خرپای صفحه ای گویند که به صورت گسترده در ساخت پل ها و سقف ها مورد استفاده قرار میگیرد.

 

خرپای سه بعدی

 

خرپاهایی که در ساخت پل ها و شاه تیرها به کار میرود، شکل مستطیل و یا ذوزنقه ای بوده و دارای اعضای فوقانی و تحتانی موازی میباشند.

 

خرپای سه بعدی یا شیب دار

 

اکثر خرپاهایی که در ساخت سقف ها به کار میرود به صورت شیب دار طراحی شده و اجرا می شود تا بتوان حداکثر روشنایی طبیعی را از سقف تامین نمود. از این نوع خرپا به دلیل استحکام زیاد برای پوشش سقف هایی با دهانه بزرگ مانند استخر ها، کارخانه ها و نمایشگاه ها استفاده میشود.


 

میلگرد فوقانی 10
# کارخانه کد محصولسایزقطر میلگرد تحتانی تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 ضمان تیرچه 741413102Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
2 ضمان تیرچه 348849102Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
3 ضمان تیرچه 380229102Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
4 ضمان تیرچه 621627102Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
5 ضمان تیرچه 160360102Ф16 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
6 تیرچه صنعتی اتحاد 603246102Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
7 تیرچه صنعتی اتحاد 289167102Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
8 تیرچه صنعتی اتحاد 370623102Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
9 تیرچه صنعتی اتحاد 226337102Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
10 تیرچه صنعتی اتحاد 709202102Ф16 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
11 فولاد بافت سبحان پارس 792643102Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
12 فولاد بافت سبحان پارس 515887102Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
13 فولاد بافت سبحان پارس 521690102Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
14 خروش صنعت شمال 219036102Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
15 خروش صنعت شمال 419202102Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
16 خروش صنعت شمال 597840102Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
17 خروش صنعت شمال 403477102Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد فوقانی 12
# کارخانه کد محصولسایزقطر میلگرد تحتانی تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
18 ضمان تیرچه 517151122Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
19 ضمان تیرچه 632888122Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
20 ضمان تیرچه 507299122Ф16 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
21 تیرچه صنعتی اتحاد 263138122Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
22 تیرچه صنعتی اتحاد 770573122Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
23 تیرچه صنعتی اتحاد 576210122Ф16 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
24 فولاد بافت سبحان پارس 119430122Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
25 فولاد بافت سبحان پارس 965444122Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
26 خروش صنعت شمال 498246122Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
27 خروش صنعت شمال 444261122Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
28 خروش صنعت شمال 475641122Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد فوقانی 14
# کارخانه کد محصولسایزقطر میلگرد تحتانی تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 ضمان تیرچه 232165142Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
30 ضمان تیرچه 338121142Ф16 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
31 تیرچه صنعتی اتحاد 311286142Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
32 تیرچه صنعتی اتحاد 693062142Ф16 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
33 خروش صنعت شمال 616276142Ф14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد فوقانی 8
# کارخانه کد محصولسایزقطر میلگرد تحتانی تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 ضمان تیرچه 53206282Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
35 تیرچه صنعتی اتحاد 7677948 2Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
36 فولاد بافت سبحان پارس 8443638 2Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
37 فولاد بافت سبحان پارس 82889982Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
38 فولاد بافت سبحان پارس 23900082Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
39 خروش صنعت شمال 30025282Ф8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
40 خروش صنعت شمال 83609582Ф10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
41 خروش صنعت شمال 14611482Ф12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06

0