30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

فروسیلیسیم

 

 

فروسیلیسیم یا فروسیلیس آمیژانی است از آهن و سیلیسیم که از طریق حرارت دادن، احیاء و ذوب سنگ آهن و سیلیس (کوارتز) توسط کربن، عمدتا در کوره های قوس الکتریکی تولید می شود. نسبت ترکیبی آن عمدتا از 10 تا 90 درصد سیلیسیم و بقیه آهن است. در همین حال عناصرناخالصی نظیر منگنز،کرم فسفر، گوگرد و آلومینیم در مقادیر کمتر از 5/0 درصد در فروسیلیس می توانند حضور داشته باشند. کربن به عنوان ناخالصی و همچنین به عنوان عنصر سوم در انواع فروسیلیس ها حضور دارد .


بزرگ ترین مصرف کنندگان فروسیلیسیم کشور، کارخانه های فولادسازی هستند وریخته گری ها هستند. فروسيليس در كارخانه های فولاد سازی و ريخته گری به عنوان منبع تامين سيليسيم استفاده می شود. همچنین در تمام فولاد های ساده كربنی، كم آلياژی و پر آلياژی به منظور اكسيژن زدایی استفاده و در توليد فرو آلياژ ها به روش سيليكو ترميت بكار می رود.


فروسیلیسیم به عنوان تامين كننده سيليسيم در توليد چدن هاي خاكستری و داكتيل تا ميزان ۳% استفاده می شود. همچنین اصلی ترين ماده تشكيل در فروسيليكو منيزيم و جوانه زا های ريخته گری است.
 

 

 

کاربردهای فروسیلیسیم


نیاز اصلي و اساسي ما به فروسيليسيم در صنايع ريخته گري و توليد فولاد، به شرح زير است:
اكسيژن زدا: فروسيليسيم در صنايع توليد فولاد به عنوان اكسيژن زدا كاربرد عمده دارد.
جوانه زا: به علت گرافيت زائي بالاي سيليسيم، فروسيليسيم به عنوان جوانه زا در توليد انواع چـدنهاي خاكستري كاربرد دارد.
عنصر آلياژي: سيليسيم يكي از عناصـر آليـاژي مهـم در آليـاژ هـاي آهنـي و غيـر آهنـي اسـت از فروسيليسيم براي افزودن سيليسيم به چدن يا فولاد آلياژي استفاده مي كنند.
 توليد فولاد هاي نسوز
ماده احياء كننده در توليد ساير فروآلياژ ها: وقتي فروسيليس در ريخته گري فولاد مورد اسـتفاده قرار مي گيرد استحكام، سختي، الاستيسيته و قابليت مغناطيسي آن افزايش مي یابد. بـا افـزودن فروسيليس به مذاب همچنين مي توان از تشكيل كاربيد هاي ناخواسته جلوگيري کرد.
صنايع شيميايي: البته در حال حاضر استفاده عمده فروسيليس در ايران براي اكسيژن زدايي فولاد در پاتيل فولاد بر و جوانـه زايي در ريخته گري چدن هاي خاكستري، استفاده به عنوان عنصر آلياژي در فولادهاي آليـاژي مـي باشـد.

 

0