30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

قوطی و پروفیل

 

اصولا پروفیل ها در همه جا حضور دارند، از جمله مصارف آن میتوان به صنعت، ساختمان و راه سازی، ساختن درب و پنجره های آهنی، نرده های فلزی، نرده های خیابان و پیاده رو ها و...اشاره کرد. قوطی و پروفیل را میتوان به دو طریق مستقیم و غیر مستقیم (باز و بسته) تولید کرد که معمولا پروفیل باز به روش مستقیم تولید میشود. 

 

انواع پروفیل:

 

پروفیل باز

 

تسمه، میلگرد، تیرآهن، هاش، نبشی، ناودانی و ...

 

پروفیل بسته

 

قوطی، لوله، پروفیل، درب و پنجره، پروفیل پی و ی سی، پروفیل کرکره برقی و ...


از پروفیل قوطی مربع و مستطیل میتوان در صنایع خودرو سازی و ساخت میز و صندلی استفاده کرد. پروفیل هایی که به صورت z هستند، اکثر برای پوشش سقف سوله ها به کار میرود. پروفیل های نبشی و ناودانی با روش نورد سرد نیز تولید میشود. از این نوع پروفیل ها میتوان در ساختن چهارچوب، درهای بزرگ آهنی و انواع قالب های فلزی به کار رفته در ماشین آلات استفاده کرد. از ناودانی های کوچک در مواردی نظیر در کرکره ای مغازه ها استفاده میشود.

قوطی 100*100
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 کچو 497236100*100-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
2 کچو 694500100*100-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
3 کیان پرشیا 471953100*100-1.75 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
4 کیان پرشیا 829159100*100-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
5 کیان پرشیا 709442100*100-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
6 کیان پرشیا 743723100*100-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
7 کیان پرشیا 269703100*100- 9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
8 پروفیل پارس 792663100*100-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
9 پروفیل پارس 902527100*100-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
10 پروفیل پارس 732734100*100-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 110*110
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 کیان پرشیا 764281110*110-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
12 کیان پرشیا 127278110*110-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
13 کیان پرشیا 305916110*110-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
14 کیان پرشیا 437378110*110-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
15 کچو 863357110*110-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
16 کچو 281226110*110-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
17 پروفیل پارس 494145110*110-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
18 کیان پرشیا 594227110*110-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
19 پروفیل پارس 195790110*110-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
20 پروفیل پارس 405808110*110-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 112*112
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 کیان پرشیا 545304112*112-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
22 کیان پرشیا 629661112*112-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
23 کیان پرشیا 861277112*112-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
24 کیان پرشیا 221372112*112-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
25 کیان پرشیا 607056112*112-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
26 کیان پرشیا 541134112*112-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
27 کیان پرشیا 948416112*112-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
28 کیان پرشیا 838411112*112-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 120*120
# کارخانه کد محصول سایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 پروفیل فولادی اصفهان 444414120*120-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
30 کیان پرشیا 324627120*120-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
31 کیان پرشیا 681903120*120-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
32 کیان پرشیا 866343120*120-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
33 کیان پرشیا 129257120*120-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
34 کچو 225071120*120-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
35 کچو 729534120*120-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
36 کچو 735407120*120-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
37 کچو 221092120*120-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
38 پروفیل پارس 549889120*120-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
39 پروفیل پارس 799054120*120-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 125*125
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 کیان پرشیا 614259125*125-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
41 کیان پرشیا 575999125*125-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
42 کیان پرشیا 791890125*125-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
43 کیان پرشیا 823269125*125-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
44 کیان پرشیا 123436125*125-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
45 کیان پرشیا 700391125*125-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
46 کیان پرشیا 141872125*125-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
47 کیان پرشیا 533429125*125-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 130*130
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
48 پروفیل فولادی اصفهان 193883130*130-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
49 پروفیل فولادی اصفهان 456879130*130-3.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
50 کچو 362669130*130-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
51 کچو 879815130*130-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
52 کچو 882787130*130-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
53 کچو 456618130*130-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 135*135
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 کیان پرشیا 737086135*135-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
55 کیان پرشیا 463232135*135-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
56 کیان پرشیا 896020135*135-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
57 کیان پرشیا 259017135*135-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
58 کیان پرشیا 839063135*135-9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
59 پروفیل پارس 829273135*135-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
60 پروفیل پارس 913631135*135-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
61 پروفیل پارس 370837135*135-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
62 پروفیل پارس 552376135*135-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 140*140
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
63 کیان پرشیا 366392140*140-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
64 کیان پرشیا 855130140*140-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
65 کیان پرشیا 582282140*140-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
66 کیان پرشیا 588155140*140-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
67 کیان پرشیا 594028140*140-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
68 پروفیل پارس 778557140*140-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
69 پروفیل پارس 718628140*140-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
70 پروفیل پارس 900238140*140-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
71 پروفیل پارس 435929140*140-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 150*150
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
72 پروفیل پارس 284007150*150-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
73 پروفیل پارس 565629150*150-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
74 پروفیل پارس 148495150*150-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
75 پروفیل پارس 904208150*150-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 160*160
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
76 پروفیل پارس 987332160*160-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
77 پروفیل پارس 268872160*160-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
78 پروفیل پارس 289534160*160-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
79 پروفیل پارس 646739160*160-6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 175*175
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
80 تهران شرق 928999175*175- 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
81 تهران شرق 712102175*175-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
82 تهران شرق 765079175*175-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 180*180
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
83 پروفیل پارس 528599180*180-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
84 پروفیل پارس 132840180*180-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
85 پروفیل پارس 392864180*180-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 20*20
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
86 پروفیل فولادی اصفهان 78768120*20-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
87 کیان پرشیا 29793620*20-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
88 کیان پرشیا 60513520*20-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
89 کیان پرشیا 86813020*20-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
90 کچو 54817820*20-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
91 کچو 50668520*20-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
92 پروفیل پارس 41834920*20-0.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
93 پروفیل پارس 67547120*20-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
94 پروفیل پارس 13564920*20-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 200*200
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
95 تهران شرق 896868200*200-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
96 تهران شرق 488579200*200-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
97 تهران شرق 751574200*200-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
98 تهران شرق 614488200*200-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
99 تهران شرق 576228200*200-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 220*220
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
100 تهران شرق 871447220*220-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
101 تهران شرق 363004220*220-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
102 تهران شرق 701583220*220-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
103 تهران شرق 933199220*220-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 250*250
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
104 تهران شرق 215823250*250-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
105 تهران شرق 607380250*250-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
106 تهران شرق 591655250*250-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
107 تهران شرق 180394250*250-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
108 تهران شرق 760441250*250-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
109 تهران شرق 821186250*250-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 260*260
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
110 تهران شرق 686698260*260-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
111 تهران شرق 469730260*260-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
112 تهران شرق 995618260*260-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
113 تهران شرق 718862260*260-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
114 تهران شرق 404712260*260-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
115 تهران شرق 140639260*260-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 30*30
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
116 پروفیل فولادی اصفهان 38124530*30-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
117 کیان پرشیا 56575630*30-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
118 کیان پرشیا 14862230*30-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
119 کیان پرشیا 89745530*30-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
120 کیان پرشیا 25457830*30-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
121 کیان پرشیا 85893430*30-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
122 کچو 68907030*30-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
123 کچو 96489030*30-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
124 کچو 72639430*30-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
125 پروفیل پارس 45934930*30-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 300*300
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
126 تهران شرق 180161300*300-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
127 تهران شرق 333292300*300-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
128 تهران شرق 869135300*300-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
129 تهران شرق 906388300*300-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
130 تهران شرق 445051300*300-9.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
131 تهران شرق 202385300*300-10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
قوطی 40*40
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
132 پروفیل فولادی اصفهان 42305740*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
133 کیان پرشیا 19043440*40-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
134 کیان پرشیا 62322340*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
135 کیان پرشیا 74193240*40-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
136 کیان پرشیا 84208540*40-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
137 کچو 20589840*40-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
138 کچو 37171240*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
139 کچو 19901840*40-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
140 پروفیل پارس 18916640*40-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
141 پروفیل پارس 30200240*40-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 50*50
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
142 پروفیل فولادی اصفهان 23337750*50-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
143 کیان پرشیا 32070750*50-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
144 کیان پرشیا 17939250*50-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
145 کیان پرشیا 62102650*50-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
146 کیان پرشیا 83104350*50-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
147 کیان پرشیا 13789950*50-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
148 کیان پرشیا 86810550*50-7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
149 کچو 50394950*50-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
150 کچو 50692150*50-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
151 پروفیل پارس 41561350*50-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
152 پروفیل پارس 52649850*50-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
153 پروفیل پارس 51961750*50-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 60*60
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
154 کچو 92269360*60-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
155 کچو 53012960*60-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
156 کچو 51143260*60-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
157 پروفیل فولادی اصفهان 74602060*60-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
158 پروفیل پارس 21587660*60-1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
159 پروفیل پارس 98043460*60-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
160 پروفیل پارس 43473960*60-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
161 پروفیل پارس 82629660*60-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
162 پروفیل پارس 26487560*60-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
163 پروفیل پارس 32562160*60-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 70*70
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
164 کچو 48246570*70-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
165 کچو 83967070*70-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
166 کچو 94272570*70-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
167 پروفیل فولادی اصفهان 10548570*70-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
168 کیان پرشیا 70713070*70-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
169 کیان پرشیا 71192570*70-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
170 پروفیل پارس 67452670*70-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
171 پروفیل پارس 75888470*70-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
172 پروفیل پارس 21906270*70-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
173 پروفیل پارس 38487670*70-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
174 پروفیل پارس 29066670*70-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 80*80
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
175 کچو 12005180*80-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
176 کچو 10722880*80-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
177 کچو 16317780*80-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
178 پروفیل فولادی اصفهان 24753580*80-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
179 پروفیل فولادی اصفهان 83055380*80-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
180 کیان پرشیا 37872780*80-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
181 کیان پرشیا 25901180*80-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
182 کیان پرشیا 31198980*80-8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
183 پروفیل پارس 52991080*80-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
184 پروفیل پارس 73119280*80-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
185 پروفیل پارس 51132280*80-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
قوطی 90*90
# کارخانه کد محصولسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
186 پروفیل فولادی اصفهان 59844890*90-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
187 پروفیل فولادی اصفهان 17443490*90-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
188 کیان پرشیا 63172290*90-1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
189 کیان پرشیا 66607390*90-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
190 کچو 48062790*90-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
191 کچو 12922490*90-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
192 پروفیل پارس 85645890*90-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
193 پروفیل پارس 95951390*90-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
194 پروفیل پارس 54237990*90-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
195 پروفیل پارس 67182790*90-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06

0