30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله فولادی آبرسان

این نوع لوله ها  در شبکه ی آبرسانی کاربرد دارد و به  دو روشدر کارخانه می سازند:

 

1-    روش نورد بدون جوش ، که در گرما برای ساختن لوله ای به قطر کم و متوسط به کار برده می شود. 

2-    در این روش ورقه فولادی را به صورت استوانه در می آورند بعد آن را در امتداد یک مولد جوش قرار می دهند و دو لبه آن را به هم متصل می کنند. این روش برای لوله های به قطر زیاد کاربرد دارد.
طول لوله ها بدون جوش ۶ الی ۱۶ متر و لوله های جوش دار در حدود ۸ متر است.

قیر اندود کردن بهترین روش برای جلوگیری و خوردگی و آسیب پذیری لوله های فولادی آبرسان می باشد.

 

 مزایای لوله های فولادی :

 

-    یخبندان.
-    جوش لوله ها در محل اتصال از مقاومت آن ها نمی کاهد.
-    مقاومت در برابر ضربات قوچ و ارتعاشات ناشی از وسایل نقلیه.
-    در مقابل بارهای متمرکز بر بدنه ، از مقاومت زیادی بر خوردارند.
   به علت نرمی و سبکی و مقاومت متجانس لوله ها ی فولادی ، آنها را در موارد متعددی بکار می برند از جمله در عبور از موانع و معابر هوایی و زمینی و همچنین در زیر پلها.

 

لوله  1 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 سپنتا 9542122.51 و 1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
لوله 1
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 سپنتا 1696662.51 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
3 گروه صنعتی یاران 7028792.51 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
4 لوله پروفیل کیهان 2721922.31 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 1 و 1/4
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 سپنتا 2725962.5 1 و 1/4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 سپنتا 25260521/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
7 گروه صنعتی یاران 47530821/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 10
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 شرکت کالوپ 204567610 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
لوله 12
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 شرکت کالوپ 408265612 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
لوله 14
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 شرکت کالوپ 918418614 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
لوله 2
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 سپنتا 2722702.52 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
12 گروه صنعتی یاران 4936342.52 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
13 لوله پروفیل کیهان 6639292.52 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 2 و 1/2
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 لوله و پروفیل سپاهان 2016244 2و1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
15 لوله و پروفیل سپاهان 51390632و1/2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
16 سپنتا 5417613.52 و 1.2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
لوله 3
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 لوله و پروفیل سپاهان 18076043 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
18 لوله و پروفیل سپاهان 29436133 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
19 سپنتا 2035523.53 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
20 گروه صنعتی یاران 25889933 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
21 لوله پروفیل کیهان 4026102.53 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 سپنتا 54817023.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
23 گروه صنعتی یاران 23719223.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 4
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 لوله و پروفیل سپاهان 93745544 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
25 لوله و پروفیل سپاهان 74925333 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
26 سپنتا 8390213.54 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
27 گروه صنعتی یاران 66150134 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
28 لوله پروفیل کیهان 7531672.84 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 5
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 لوله و پروفیل سپاهان 87014535 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
30 لوله و پروفیل سپاهان 75310755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
31 سپنتا 29157445 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 6
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
32 لوله و پروفیل سپاهان 72268036 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
33 لوله و پروفیل سپاهان 21287046 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
34 شرکت کالوپ 31599666 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
35 سپنتا 13085546 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 8
# کارخانه کد محصولضخامتقطر تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 لوله و پروفیل سپاهان 48404148 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
37 لوله و پروفیل سپاهان 76459168 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
38 شرکت کالوپ 61333368 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06

0