30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله فولادی آبرسان

 

این نوع لوله ها  در شبکه ی آبرسانی کاربرد دارد و به  دو روشدر کارخانه می سازند:

 

1-    روش نورد بدون جوش ، که در گرما برای ساختن لوله ای به قطر کم و متوسط به کار برده می شود. 

2-    در این روش ورقه فولادی را به صورت استوانه در می آورند بعد آن را در امتداد یک مولد جوش قرار می دهند و دو لبه آن را به هم متصل می کنند. این روش برای لوله های به قطر زیاد کاربرد دارد.
طول لوله ها بدون جوش ۶ الی ۱۶ متر و لوله های جوش دار در حدود ۸ متر است.

قیر اندود کردن بهترین روش برای جلوگیری و خوردگی و آسیب پذیری لوله های فولادی آبرسان می باشد.

 

 مزایای لوله های فولادی :

 

-    یخبندان.
-    جوش لوله ها در محل اتصال از مقاومت آن ها نمی کاهد.
-    مقاومت در برابر ضربات قوچ و ارتعاشات ناشی از وسایل نقلیه.
-    در مقابل بارهای متمرکز بر بدنه ، از مقاومت زیادی بر خوردارند.
   به علت نرمی و سبکی و مقاومت متجانس لوله ها ی فولادی ، آنها را در موارد متعددی بکار می برند از جمله در عبور از موانع و معابر هوایی و زمینی و همچنین در زیر پلها.

 

لوله  1 و 1/2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 سپنتا 954212-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 سپنتا 169666-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
3 گروه صنعتی یاران 702879-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
4 لوله پروفیل کیهان 272192-2.3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1 و 1/4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 سپنتا 272596-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 سپنتا 252605-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
7 گروه صنعتی یاران 475308-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 10
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 شرکت کالوپ 204567-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 12
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 شرکت کالوپ 408265-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 14
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 شرکت کالوپ 918418-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 سپنتا 272270-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
12 گروه صنعتی یاران 493634-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
13 لوله پروفیل کیهان 663929-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 2 و 1/2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 لوله و پروفیل سپاهان 201624-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
15 لوله و پروفیل سپاهان 513906-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
16 سپنتا 541761-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 3
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 لوله و پروفیل سپاهان 180760-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
18 لوله و پروفیل سپاهان 294361-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
19 سپنتا 203552-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
20 گروه صنعتی یاران 258899-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
21 لوله پروفیل کیهان 402610-2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 سپنتا 548170-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
23 گروه صنعتی یاران 237192-2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 لوله و پروفیل سپاهان 937455-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
25 لوله و پروفیل سپاهان 749253-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
26 سپنتا 839021-3.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
27 گروه صنعتی یاران 661501-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
28 لوله پروفیل کیهان 753167-2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 5
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 لوله و پروفیل سپاهان 870145-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
30 لوله و پروفیل سپاهان 753107-5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
31 سپنتا 291574-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 6
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
32 لوله و پروفیل سپاهان 722680-3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
33 لوله و پروفیل سپاهان 212870-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
34 شرکت کالوپ 315996-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
35 سپنتا 130855-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 8
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 لوله و پروفیل سپاهان 484041-4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
37 لوله و پروفیل سپاهان 764591-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
38 شرکت کالوپ 613333-6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12

0