30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله مبلی (سبک/روغنی)

 

مقطعی است سبک با مقاومت بالا که طی فرآیندی از ورق روغنی متوسط نورد سرد با استاندارد DIN 94 تولید می شود.

این محصولات به دلیل استحکام بالا و وزن کم در صنایع ساخت لوازم خانگی، خودرو سازی، کانکس، اگزوز، دوچرخه کاربرد دارند.

خاصیت جوش پذیری، قابلیت خم شدگی و کشش پذیری از دیگر خصوصیات لوله ی مبلی است به دلیل قطر و سایز دقیق این لوله ها، از نظر ساختار بی عیب هستند.

لوله 10
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 پروفیل صبا 3294260.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
2 پروفیل صبا 1566610.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
3 پروفیل صبا 5610420.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
4 لوله هما 8626920.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
5 لوله هما 7900810.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
6 نورد و پروفیل ساوه 3787490.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
7 نورد و پروفیل ساوه 1239750.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
8 نورد و پروفیل ساوه 8983850.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
لوله 13
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 پروفیل صبا 8682410.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
10 پروفیل صبا 8525160.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
11 پروفیل صبا 8257210.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
12 پروفیل صبا 5086700.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
13 پروفیل صبا 7373850.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
14 پروفیل صبا 4488120.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
15 پروفیل صبا 2289431 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
16 لوله هما 6457940.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
17 لوله هما 7272510.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
18 لوله هما 5829641 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
19 لوله هما 1157541.25 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
20 نورد و پروفیل ساوه 1583270.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
21 نورد و پروفیل ساوه 6598890.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
22 نورد و پروفیل ساوه 3725000.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
23 نورد و پروفیل ساوه 3125710.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
24 نورد و پروفیل ساوه 4912091 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
25 نورد و پروفیل ساوه 1031121 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
26 در شاهین تبریز 6220430.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:55 عصر - 99/07/06
27 سپنتا 4104331 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 16
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
28 پروفیل صبا 3137611 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
29 لوله هما 5201340.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
30 لوله هما 6800751 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
31 لوله هما 7645031.25 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
32 لوله هما 4439981.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
33 نورد و پروفیل ساوه 1712570.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
34 نورد و پروفیل ساوه 7855840.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
35 نورد و پروفیل ساوه 6743130.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
36 فولاد ساب قزوین 8087480.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
37 فولاد ساب قزوین 5702520.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
38 در شاهین تبریز 1243830.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:55 عصر - 99/07/06
39 سپنتا 5396631 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 18
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد ساب قزوین 6046031 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
41 در شاهین تبریز 7751630.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:55 عصر - 99/07/06
42 سپنتا 4322921 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 20
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 در شاهین تبریز 3189910.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:55 عصر - 99/07/06
44 سپنتا 707877 1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 25
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
45 سپنتا 8685581 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 28
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 سپنتا 9123531 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
لوله 32
# کارخانه کد محصولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
47 در شاهین تبریز 2768240.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:34 عصر - 99/07/06

0