30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله مبلی (سبک/روغنی)

 

مقطعی است سبک با مقاومت بالا که طی فرآیندی از ورق روغنی متوسط نورد سرد با استاندارد DIN 94 تولید می شود.

این محصولات به دلیل استحکام بالا و وزن کم در صنایع ساخت لوازم خانگی، خودرو سازی، کانکس، اگزوز، دوچرخه کاربرد دارند.

خاصیت جوش پذیری، قابلیت خم شدگی و کشش پذیری از دیگر خصوصیات لوله ی مبلی است به دلیل قطر و سایز دقیق این لوله ها، از نظر ساختار بی عیب هستند.

لوله 10 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 پروفیل صبا 32942610 اینچ0.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
2 پروفیل صبا 15666110 اینچ0.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
3 پروفیل صبا 56104210 اینچ0.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
4 لوله هما 86269210 اینچ0.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
5 لوله هما 79008110 اینچ0.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
6 نورد و پروفیل ساوه 37874910 اینچ0.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
7 نورد و پروفیل ساوه 12397510 اینچ 0.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
8 نورد و پروفیل ساوه 89838510 اینچ0.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
لوله 13 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 پروفیل صبا 86824113 اینچ0.4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
10 پروفیل صبا 85251613 اینچ0.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
11 پروفیل صبا 82572113 اینچ0.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
12 پروفیل صبا 50867013 اینچ0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
13 پروفیل صبا 73738513 اینچ 0.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
14 پروفیل صبا 44881213 اینچ 0.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
15 پروفیل صبا 22894313 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
16 لوله هما 64579413 اینچ0.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
17 لوله هما 72725113 اینچ 0.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
18 لوله هما 58296413 اینچ 1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
19 لوله هما 11575413 اینچ1.25 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
20 نورد و پروفیل ساوه 15832713 اینچ0.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
21 نورد و پروفیل ساوه 65988913 اینچ0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
22 نورد و پروفیل ساوه 37250013 اینچ0.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
23 نورد و پروفیل ساوه 31257113 اینچ0.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
24 نورد و پروفیل ساوه 49120913 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
25 نورد و پروفیل ساوه 10311213 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
26 در شاهین تبریز 62204313 اینچ 0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
27 سپنتا 41043313 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 16 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
28 پروفیل صبا 31376116 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
29 لوله هما 52013416 اینچ 0.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
30 لوله هما 68007516 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
31 لوله هما 44399816 اینچ1.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
32 نورد و پروفیل ساوه 17125716 اینچ 0.6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
33 نورد و پروفیل ساوه 78558416 اینچ0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
34 نورد و پروفیل ساوه 67431316 اینچ0.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
35 فولاد ساب قزوین 80874816 اینچ 0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
36 فولاد ساب قزوین 57025216 اینچ0.9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
37 در شاهین تبریز 12438316 اینچ0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
38 سپنتا 53966313 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 16 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 لوله هما 76450316 اینچ 1.25 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
لوله 18 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد ساب قزوین 60460318 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
41 در شاهین تبریز 77516318 اینچ0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
42 سپنتا 43229218 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 20 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 در شاهین تبریز 31899120 اینچ 0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
44 سپنتا 70787720 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 25 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
45 سپنتا 86855825 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 28 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 سپنتا 91235328 اینچ1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 32 اینچ
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
47 در شاهین تبریز 27682432 اینچ0.7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12

0