30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله گاز رو کار


لوله های گازی روکار(معمولی یا سبک) بیشتر در گازرسانی روکار منازل مسکونی استفاده می شوند. این لوله ها عموما در سایز های یک دوم تا شیش اینچ تولید و عرضه می شوند.

لوله 1
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 لوله و پروفیل سپاهان 50633513 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
2 کچو 68962913 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
3 سپنتا 73418913 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
4 گروه صنعتی یاران 85771513 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
5 فولاد صنعت صانعی 64894213 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1 و 1.2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 لوله و پروفیل سپاهان 4809491 و 1.23 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
7 کچو 7526491 و 1.23 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
8 سپنتا 4155751 و 1.23 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
9 گروه صنعتی یاران 589582 1 و 1.23 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1 و 1.4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 کچو 282347 1 و 1.43 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
11 سپنتا 7208531 و 1.43 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
12 گروه صنعتی یاران 4349091 و 1.43 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1 و 1/2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 فولاد صنعت صانعی 7927231 و 1/23 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1 و 1/4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 فولاد صنعت صانعی 2491341 و 1/43 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1.2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
15 لوله و پروفیل سپاهان 4371471.22.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
16 سپنتا 7972701.22.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
17 گروه صنعتی یاران 3166631.22.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
18 کچو 6070951/22.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
19 فولاد صنعت صانعی 8262131.22.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 2
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 لوله و پروفیل سپاهان 39361923.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
21 کچو 89106223.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
22 سپنتا 23861323.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
23 گروه صنعتی یاران 59195523.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
24 فولاد صنعت صانعی 86396323.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 3.4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 لوله و پروفیل سپاهان 4813513.42.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
26 سپنتا 1142823.42.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
27 گروه صنعتی یاران 8191123.42.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
28 فولاد صنعت صانعی 2369513.42.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 کچو 9055193/42.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12
لوله1.4 و 1
# کارخانه کد محصولسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
30 لوله و پروفیل سپاهان 2954311.4 و 13.25 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:57 صبح - 99/04/12

0