30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله گالوانیزه

 

از آهن سفید نورد شده است. در تولید این محصول ورق فولاد را با فشار از قالب عبور می دهند و با دستگاه های درز جوش به هم متصل می شوند و برای جلوگیری از زنگ زدگی و افزایش مقاومت در برابر اسیدها در یک مخزن از فلز مذاب شده روی فرو می برند به این فرآیند گالوانیزاسیون گفته می شود.

این پروسه به دو روش گرم و سرد انجام می شود. تولید این لوله به دو صورت سبک و متوسط است.

از این لوله گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک استفاده می شود، همچنین در صنعت کاربرد های مختلفی دارداز جمله: آب، گلخانه، حصارکشی، سازه ی فلزی، تصفیه ی خانه ها، کشاورزی و آبرسانی، دکل های مخابراتی و کابل برق

لوله 1
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 در شاهین تبریز 923689سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:59 صبح - 99/07/01
2 در شاهین تبریز 398431سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:59 صبح - 99/07/01
3 لوله و پروفیل سپاهان 237704سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
4 لوله و پروفیل سپاهان 402057سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
5 سپنتا 413021سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
6 سپنتا 247551سنگین 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
7 پروفیل فولادی اصفهان 993254سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
8 نورد لوله سمنان 735005سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
9 نورد و پروفیل ساوه 414436سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
10 نورد و پروفیل ساوه 265701سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 در شاهین تبریز 278864سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:59 صبح - 99/07/01
12 در شاهین تبریز 280425سنگین2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:00 عصر - 99/07/01
13 در شاهین تبریز 826120سنگین2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:00 عصر - 99/07/01
14 لوله و پروفیل سپاهان 606199سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
15 سپنتا 737289سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
16 سپنتا 112568سنگین2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
17 نورد لوله سمنان 756442سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
18 نورد و پروفیل ساوه 963428سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
19 نورد و پروفیل ساوه 136410سنگین2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 1و1/2
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 در شاهین تبریز 473608سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
21 در شاهین تبریز 990576سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
22 لوله و پروفیل سپاهان 879717سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
23 لوله و پروفیل سپاهان 637925سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
24 سپنتا 545283سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
25 سپنتا 414718سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
26 پروفیل فولادی اصفهان 175111سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
27 نورد و پروفیل ساوه 205773سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
28 نورد و پروفیل ساوه 487662سنگین 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 1و1/4
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 در شاهین تبریز 276784سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
30 در شاهین تبریز 658448سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
31 لوله و پروفیل سپاهان 506597سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
32 لوله و پروفیل سپاهان 638974سبک 2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
33 سپنتا 229980سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
34 سپنتا 959873سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
35 پروفیل فولادی اصفهان 260048سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
36 نورد و پروفیل ساوه 286141سبک2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
37 نورد و پروفیل ساوه 251163سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 2
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 در شاهین تبریز 207499سبک2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
39 در شاهین تبریز 667075سنگین 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
40 لوله و پروفیل سپاهان 381614سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
41 سپنتا 730888سبک2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
42 سپنتا 412644سنگین3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
43 نورد لوله سمنان 172309سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
44 نورد و پروفیل ساوه 480710سبک2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
45 نورد و پروفیل ساوه 243473سنگین 3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 2و1/2
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 در شاهین تبریز 472176سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
47 در شاهین تبریز 772660سنگین4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
48 سپنتا 658010سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
49 سپنتا 320225سنگین4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
50 نورد و پروفیل ساوه 169488سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
51 نورد و پروفیل ساوه 222110سنگین4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 3
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
52 در شاهین تبریز 752769سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
53 در شاهین تبریز 519831سنگین 4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
54 سپنتا 917254سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
55 سپنتا 636889سنگین4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
56 نورد لوله سمنان 239157سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
57 نورد و پروفیل ساوه 874939سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
58 نورد و پروفیل ساوه 319041سنگین 4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
59 در شاهین تبریز 700243سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
60 در شاهین تبریز 334715سنگین 2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
61 لوله و پروفیل سپاهان 491877سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
62 سپنتا 126512سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
63 سپنتا 789213سنگین2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
64 نورد لوله سمنان 366408سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
65 نورد و پروفیل ساوه 207715سبک2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
66 نورد و پروفیل ساوه 306611سنگین 2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 4
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
67 در شاهین تبریز 499865سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
68 در شاهین تبریز 580341سنگین4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
69 سپنتا 277757سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
70 سپنتا 533116سنگین4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
71 سپنتا 133986سبک4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
72 نورد لوله سمنان 100286سبک4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
73 نورد و پروفیل ساوه 867177سبک3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
74 نورد و پروفیل ساوه 209912سنگین 4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 5
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
75 در شاهین تبریز 707628سنگین4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
76 نورد لوله سمنان 259708سبک4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
77 نورد و پروفیل ساوه 841628سنگین 4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
لوله 6
# کارخانه کد محصولحالتضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
78 در شاهین تبریز 174109سنگین4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:20 عصر - 99/07/01
79 سپنتا 749103سنگین 4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:46 صبح - 99/07/01
80 نورد لوله سمنان 306470سبک5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
81 نورد لوله سمنان 146529سبک5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01
82 نورد و پروفیل ساوه 717177سنگین 4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:47 صبح - 99/07/01

0