30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله گالوانیزه

 

از آهن سفید نورد شده است.در تولید این محصول ورق فولاد را با فشار از قالب عبور می دهند و با دستگاه های درزجوش به هم متصل می شوند و برای جلوگیری از زنگ زدگی و افزایش مقاومت در برابر اسیدها در یک مخزن از فلز مذاب شده روی فرو می برند به این فرآیند گالوانیزاسیون گفته می شود.

این پروسه به دو روش گرم و سرد انجام می شود.تولید این لوله به دو صورت سبک و متوسط است.

از این لوله گاهی برای تخلیه فاضلاب لوازم بهداشتی کوچک استفاده می شود، همچنین در صنعت کاربرد های مختلفی دارداز جمله: 

آب، گلخانه، حصارکشی، سازه ی فلزی، تصفیه ی خانه ها، کشاورزی و آبرسانی، دکل های مخابراتی و کابل برق

لوله 1
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 در شاهین تبریز 923689سبک16متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
2 در شاهین تبریز 398431سنگین16متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
3 لوله و پروفیل سپاهان 237704سبک16متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
4 لوله و پروفیل سپاهان 402057سبک16متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
5 سپنتا 413021سبک16متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
6 سپنتا 247551سنگین 16متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
7 پروفیل فولادی اصفهان 993254سبک16متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
8 نورد لوله سمنان 735005سبک16متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
9 نورد و پروفیل ساوه 414436سبک16متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
10 نورد و پروفیل ساوه 265701سنگین16متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1/2
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 در شاهین تبریز 278864سبک1/26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
12 در شاهین تبریز 280425سنگین1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
13 در شاهین تبریز 826120سنگین1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
14 لوله و پروفیل سپاهان 606199سبک1/26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
15 سپنتا 737289سبک1/26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
16 سپنتا 112568سنگین1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
17 نورد لوله سمنان 756442سبک1/26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
18 نورد و پروفیل ساوه 963428سبک1/26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
19 نورد و پروفیل ساوه 136410سنگین1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1و1/2
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 در شاهین تبریز 473608سبک1و1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
21 در شاهین تبریز 990576سنگین1و1/26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
22 لوله و پروفیل سپاهان 879717سبک1و1/26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
23 لوله و پروفیل سپاهان 637925سبک1و1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
24 سپنتا 545283سبک1و1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
25 سپنتا 414718سنگین1و1/26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
26 پروفیل فولادی اصفهان 175111سبک1و1/2طول 6متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
27 نورد و پروفیل ساوه 487662سنگین 1و1/26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 1و1/4
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
28 در شاهین تبریز 276784سبک1و1/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
29 در شاهین تبریز 658448سنگین1و1/46متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
30 لوله و پروفیل سپاهان 506597سبک1و1/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
31 لوله و پروفیل سپاهان 638974سبک1و1/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
32 سپنتا 229980سبک1و1/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
33 سپنتا 959873سنگین1و1/46متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
34 پروفیل فولادی اصفهان 260048سبک1و1/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
35 نورد و پروفیل ساوه 286141سبک1و1/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
36 نورد و پروفیل ساوه 251163سنگین1و1/46متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 2
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
37 در شاهین تبریز 207499سبک26متر2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
38 در شاهین تبریز 667075سنگین 26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
39 لوله و پروفیل سپاهان 381614سبک26متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
40 سپنتا 730888سبک26متر2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
41 سپنتا 412644سنگین26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
42 نورد لوله سمنان 172309سبک26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
43 نورد و پروفیل ساوه 480710سبک26متر2.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
44 نورد و پروفیل ساوه 243473سنگین 26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 2و1/2
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
45 در شاهین تبریز 472176سبک2و1/26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
46 در شاهین تبریز 772660سنگین2و1/26متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
47 سپنتا 658010سبک2و1/26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
48 سپنتا 320225سنگین2و1/26متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
49 نورد و پروفیل ساوه 169488سبک2و1/26متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
50 نورد و پروفیل ساوه 222110سنگین2و1/26متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 3
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
51 در شاهین تبریز 752769سبک36متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
52 در شاهین تبریز 519831سنگین 36متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
53 سپنتا 917254سبک36متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
54 سپنتا 636889سنگین36متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
55 نورد لوله سمنان 239157سبک36متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
56 نورد و پروفیل ساوه 874939سبک36متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
57 نورد و پروفیل ساوه 319041سنگین 36متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 3/4
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
58 در شاهین تبریز 700243سبک3/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
59 در شاهین تبریز 334715سنگین 3/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
60 لوله و پروفیل سپاهان 491877سبک3/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
61 سپنتا 126512سبک3/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
62 سپنتا 789213سنگین3/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
63 نورد لوله سمنان 366408سبک3/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
64 نورد و پروفیل ساوه 207715سبک3/46متر2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
65 نورد و پروفیل ساوه 306611سنگین 3/46متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 4
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
66 در شاهین تبریز 499865سبک46متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
67 در شاهین تبریز 580341سنگین46متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
68 سپنتا 277757سبک46متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
69 سپنتا 533116سنگین46متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
70 سپنتا 133986سبک56متر4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
71 نورد لوله سمنان 100286سبک46متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
72 نورد و پروفیل ساوه 867177سبک46متر3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
73 نورد و پروفیل ساوه 209912سنگین 46متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 5
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
74 در شاهین تبریز 707628سنگین56متر4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
75 نورد لوله سمنان 259708سبک56متر4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
76 نورد و پروفیل ساوه 841628سنگین 56متر4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله 6
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
77 در شاهین تبریز 174109سنگین66متر4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
78 سپنتا 749103سنگین 66متر4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
79 نورد لوله سمنان 306470سبک66متر5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
80 نورد لوله سمنان 146529سبک66متر5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
81 نورد و پروفیل ساوه 717177سنگین 66متر4.8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12
لوله1و1/2
# کارخانه کد محصولحالتسایزطولضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
82 نورد و پروفیل ساوه 205773سبک1و1/26متر2.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:56 صبح - 99/04/12

0