031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

انواع تیرآهن براساس نقش آنها در سازه
دوشنبه 15 مهر 1398 بازدید : 564

 

1-    شاه تیر (تیر اصلی): قسمت اصلی سقف است که بارهای اعمال شده از تیرچه ها را به ستون ها منتقل می کند.

2-    تیرچه: یک تیر سبک است که بار سقف را به شاه تیرها منتقل می کند این تیرها به صورت مستقیم به تیرهای اصلی متصل نمی شوند.

3-    تیر کلاف: تیر افقی است که به دو تیر عرضی در سقف یا خرپای سقف متصل می شود. این تیر، بار وارده را به تیر اصلی منتقل می سازد.

4-    نعل درگاهی: این تیر در قسمت بالای بازشوهای ساختمانی مانند در و پنچره ها، قرار می گیرد.

5-    تیرهای لبه ای (کناری): این تیرها در اطراف ساختمان قرار دارند و افزون بر بار سقف، بار دیوارهای ساختمان را نیز تحمل می کند.

6-    لاپه: تیر سبکی است که از پروفیل Z یا I ساخته شده و برای حمل بار پوشش های سبک در ساختمان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

انواع تیرها براساس تکیه گاه:

 

-    تیر با تکیه گاه مفصلی: در برابر حرکت در هر جهتی مقاومت می کنند.
 

-    تیر با تکیه گاه غلتکی: در مقابل حرکت در جهت عمود بر محورش مقاومت دارد.
 

-    تیر با تکیه گاه ثابت: این نوع تیرها از حرکت و دوران تیر در هر جهتی جلوگیری می کند. درحالی که در تیرهای غلتکی و مفصلی، حرکت دوران و چرخش در محل تکیه گاه آزاد است.

 

با این توضیحات تیرها را بر اساس شرایط تکیه گاهی به چند دسته تقسیم می شوند: 

 

1-    تیر ساده: تیری تک دهانه است که تکیه گاه های آن در دو انتها یکی به صورت غلتکی و دیگری مفصلی است.

2-    تیر پیش آمده (ساده طرح دار): تیری است که در یک انتها گیردار و در انتهای دیگر آزاد است.

3-    تیر دو سر گیردار: تیری است که دو انتهای آن گیردار و غیرآزاد است.

4-    تیر ممتد (سراسری): به تیر با بیش از دو تکیه گاه ساده گفته می شود.
 

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0