031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

در چهارمین سال آینده جزو 10 کشور برتر مس دنیا خواهیم بود .
شنبه 4 بهمن 1399 بازدید : 125

 

به نقل از روزنامه عصرتوسعه :  در چهارمین سال آینده جزو 10 کشور برتر مس دنیا خواهیم بود .

وزیــر صنعــت ، معــدن و تجــارت از رشــد بیــش از ۲۰۰ درصـدی سـرمایه گـذاری پروانـه هـای بهـره بـرداری صنعتـی در ۹ مـاه امسـال علی رغـم همـه محدودیت هــا و تحریم هــای ظالمانــه خبــر داد بــه گــزارش عصرتوســعه، علیرضــا رزم حســینی در جلســه کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و نشســت بــا تولیدکننــدگان و فعــالان اقتصــادی اسـتان قـم، بـا بیـان ایـن مطلـب، افـزود: بـا وجـود تمامــی مشــکالت امــا صــدور پروانــه هــای بهــره بـرداری در ۹ مـاه امسـال رشـد ۹ درصـدی داشـته است.

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

1