30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

تیرآهن

 

اساسی ترین پروفیل ساختمانی که بعضا در پروژه های صنعتی نیز کاربرد دارد و وظیفه ی آن تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است.

تیرآهن در اسکلت فلزی ساختمان ها به عنوان ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر درپوش سقف ها و پل های لانه زنبوری مورد استفاده قرار می گردد.

 

انواع تیرآهن و استاندارد آن:

 

تیرآهن IPE استاندارد ایران و اروپا ارتفاع 80 تا 600 میلی متر:

ضخامت باله های این تیرآهن نیز ثابت است.

 

تیرآهن INP استاندارد چین و روسیه:

ارتفاع 80 تا 600 میلی متر و ضخامت بال آن ها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کاهش می یابد.

 

تیرآهن IPB تیرآهن بال پهن:

ارتفاع این تیرآهن 100 تا 1000میلی متر است. طول بال های این تیرآهن نسبت به حالت استاندارد (IPE) آن افزایش یافته و اندازه بزرگتری دارد و به آن تیرهای هاش نیز می گویند که دارای مقاومت کششی بالا است و همچنین این تیرآهن به شکل H است.

تیرآهن 14
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد ناب تبریز 701614130 کیلوگرم12متریکیلوگرم 13,870 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
2 جهان فولاد غرب 701114وزن 130 کیلوگرم12متریکیلوگرم 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
3 جهان فولاد غرب 871514140 کیلوگرم12متریکیلوگرم 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
4 جهان فولاد غرب 871614150 کیلوگرم12متریکیلوگرم 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
5 ظفر بناب 701514130 کیلوگرم12متریکیلوگرم 13,018 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
6 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 700014125 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
7 آریان فولاد 700314135 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
8 صنعت بناب 701214127 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
9 صنعت بناب 701314130 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
10 ظفر بناب 701414125 کیلوگرم12متریکیلوگرم تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
11 گروه صنعتی فولاد ایران 872214132 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
12 گروه فولادی البرز غرب 872314130 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
13 پروفیل صنعت ماهان 87241493 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
14 پروفیل صنعت ماهان 3410981497 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
15 پروفیل صنعت ماهان 79588214130 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
16 پروفیل صنعت ماهان 12643814128 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
17 پروفیل صنعت ماهان 81833014132 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
18 پروفیل صنعت ماهان 36060614119 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
تیرآهن 16
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 فولاد ناب تبریز 62470116-12متریکیلوگرم 13,870 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
20 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 700116165 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
21 آریان فولاد 700416185 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
22 جهان فولاد غرب 871716فابریک12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
23 پروفیل صنعت ماهان 871816165 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
24 فولاد اشتهارد 871916164 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
25 گروه صنعتی فولاد ایران 872116165 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
26 پروفیل صنعت ماهان 91446616165 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
تیرآهن 18
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 آریان فولاد 700518215 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
28 فولاد ناب تبریز 701718205 کیلوگرم12متریکیلوگرم تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
29 فولاد ناب تبریز 701818210 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
30 پروفیل صنعت ماهان 64745418195 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
31 پروفیل صنعت ماهان 19852118200 کیلوگرم12 متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
تیرآهن 20
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
32 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 700320240 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
33 آریان فولاد 700620205 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
34 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 872520250 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
تیرآهن 22
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 آریان فولاد 700722315 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
تیرآهن 24
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 آریان فولاد 700824360 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
تیرآهن 27
# کارخانه کد محصولسایزوزنطولواحد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
37 آریان فولاد 701027435 کیلوگرم12متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06

0