30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ناودانی

 

ناودانی فولادی از نوع پروفیل باز است.

شکل ظاهری آن به شکل C و U انگلیسی است که از این پروفیل در مصارف صنعتی و ساختمانی بسیار استفاده میشود.UPE برای ناودانی C با بالهای موازی و UPN برای ناودانی U با بالهای مخروطی به کار برده میشود.

ناودانی ها به دسته مشبک و ساده تقسیم میشوند:

 

ناودانی ساده:

 

این نوع ناودانی از ورق گرم ساخته میشود و ممکن است بر اساس نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه گردد.

 

ناودانی مشبک:

 

این نوع ناودانی از ورق گرم گالوانیزه شده و به صورت گرم و سخت ساخته میشود. از این ناودانی برای تولید قفسه های فولادی مستحکم،ساختمان های فولادی و ... از آن استفاده میشود.

ناودانی 10
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 سپهر ایرانیان 13773210-- 9,140 تومان 0 تومان
 • 03:01 عصر - 99/04/10
2 فولاد ناب تبریز 7878106متری- 9,120 تومان 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/12
3 فولاد ناب تبریز 85341012متری- 9,120 تومان 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/12
4 مگا استیل اشتهارد 78521012متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
5 مگا استیل اشتهارد 7853106متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
6 آریان فولاد 7859106متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:42 عصر - 99/04/11
7 پروفیل صنعت ماهان 7863106متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
8 فولاد نصر آذربایجان 78641012متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
9 فولاد نصر آذربایجان 7866106متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
10 فولاد مهر سهند 8707106متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
11 جهان فلز 8713106متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
12 مگا استیل اشتهارد 979946106متریسبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
13 مگا استیل اشتهارد 7033591012متریسبک تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
14 گروه صنعتی شکفته 91059210-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
15 ظفر بناب 61737510-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
ناودانی 12
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد ناب تبریز 8535126متری- 9,120 تومان 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/12
17 مگا استیل اشتهارد 7855126متری- 9,020 تومان 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
18 مگا استیل اشتهارد 78541212متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
19 آریان فولاد 7860126متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 02:42 عصر - 99/04/11
20 فولاد ناب تبریز 85361212متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:58 عصر - 99/04/12
21 فولاد مهر سهند 8708126متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
22 گروه صنعتی شکفته 17893812-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
ناودانی 14
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 گروه صنعتی شکفته 91042314-- 9,100 تومان 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
24 مگا استیل اشتهارد 7857146متری- 9,020 تومان 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
25 مگا استیل اشتهارد 78581412متری- 9,020 تومان 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
26 مگا استیل اشتهارد 7545471412متریسبک 9,020 تومان 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
27 مگا استیل اشتهارد 421694146متریسبک 9,020 تومان 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
28 فولاد ناب تبریز 8537146متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:58 عصر - 99/04/12
29 فولاد ناب تبریز 85371412متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/12
30 فولاد مهر سهند 8709146متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
ناودانی 16
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 گروه صنعتی شکفته 33087216-- 9,290 تومان 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
32 فولاد ناب تبریز 8538166متری- 9,120 تومان 0 تومان
 • 01:58 عصر - 99/04/12
33 فولاد ناب تبریز 85391612متری- 9,120 تومان 0 تومان
 • 01:58 عصر - 99/04/12
ناودانی 4
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد کوهپایه 51001425*506 متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:04 عصر - 99/04/09
35 فولاد کوهپایه 76780830*606 متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:04 عصر - 99/04/09
ناودانی 5
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 فولاد کوهپایه 870556متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:04 عصر - 99/04/09
37 فولاد کوهپایه 38945825*506 متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:04 عصر - 99/04/09
ناودانی 6
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 مگا استیل اشتهارد 785066متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:07 عصر - 99/04/10
39 گروه صنعتی شکفته 785166متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
40 فولاد کوهپایه 870666متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:04 عصر - 99/04/09
41 جهان فلز 871166متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
42 فولاد کوهپایه 62959160*306 متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:04 عصر - 99/04/09
43 گروه صنعتی شکفته 3086276-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
ناودانی 8
# کارخانه کد محصولسایزحالتاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
44 گروه صنعتی شکفته 786186متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
45 فولاد مهر سهند 786286متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
46 فولاد نصر آذربایجان 7872812متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
47 فولاد نصر آذربایجان 787386متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
48 پروفیل صنعت ماهان 787486متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
49 فولاد ناب تبریز 787586متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/12
50 فولاد ناب تبریز 7877812متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 01:59 عصر - 99/04/12
51 جهان فلز 871286متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05
52 گروه صنعتی شکفته 4605178-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:08 عصر - 99/04/10
53 ظفر بناب 7410708-- تماس بگیرید 0 تومان
 • 12:53 عصر - 99/04/05

0