031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

تنوع تختال در فولاد مبارکه کم نظیر است.
یکشنبه 3 اسفند 1399 بازدید : 72

 

به نقل از روزنامه جمله : تنوع تختال در فولادمبارکه کم نظیر است.

 

بـا توجـه بـه توسـعه های زيرسـاختی فـولاد مبارکـه طـی سـال های اخيـر به ويــژه در حــوزه توليــد تختــال، میتــوان گفــت امــروزه فــولاد مبارکــه تنهـا شـرکت در خاورميانـه اسـت کـه قـادر بـه توليـد تمـام محصـولات ويـژه و روز دنيـا تـا مرحلـه تختـال اسـت . 

بخشــيان، معــاون بهره بــرداری فــولاد مبارکــه گفــت: تختــال 300 ميلی متــری، 250 ميلی متــری، 200 ميلی متــری و 220 ميلی متــری در ســبد محصــولات فــولاد مبارکــه وجــود دارد و عملکــرد ايــن شــرکت در زمينـه توليـد تختـال در جهـان کم نظيـر اسـت. شـايد تعـداد کمـی از توليدکننـدگان فـولادی در جهـان باشـند که اين تنـوع محصـول و تختال را داشـته باشـند. وی افـزود: توليـد ورق فـولادی، انـواع ورق گـرم، اسيدشـويی و گالوانيــزه و رنگــی نيــز از ديگــر محصــولات فــولاد مبارکــه اســت. در کنــار آن، بخش هــای پايين دســتی، همچــون کنســانتره، گندلــه و آهــن اسـفنجی فعـال اسـت و نـام شـرکت فـولاد مبارکـه به عنـوان بزرگ تريـن توليدکننــده آهــن اســفنجی جهــان می درخشــد.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0