30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ذوب آهن اصفهان

سایت در حال بروز رسانی است.

میلگرد A3 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 ذوب آهن اصفهان 415443شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:22 صبح - 99/07/03
میلگرد A3 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 ذوب آهن اصفهان 681600شاخه 12متری14A3 12,050 تومان 0 تومان
  • 12:19 عصر - 99/07/03
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 ذوب آهن اصفهان 707525شاخه 12متری16A3 11,950 تومان 0 تومان
  • 12:20 عصر - 99/07/03
میلگرد A3 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 ذوب آهن اصفهان 754630شاخه 12متری18A3 11,950 تومان 0 تومان
  • 12:20 عصر - 99/07/03
میلگرد A3 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 ذوب آهن اصفهان 898916شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:22 صبح - 99/07/03
میلگرد A3 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 ذوب آهن اصفهان 588745شاخه 12متری22A3 11,650 تومان 0 تومان
  • 12:20 عصر - 99/07/03
میلگرد A3 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 ذوب آهن اصفهان 105880شاخه 12متری25A3 11,950 تومان 0 تومان
  • 12:20 عصر - 99/07/03
میلگرد A3 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 ذوب آهن اصفهان 218787شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 09:22 صبح - 99/07/03
میلگرد A3 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 ذوب آهن اصفهان 410178شاخه 12متری32A3 11,950 تومان 0 تومان
  • 09:22 صبح - 99/07/03

0