30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد

میلگرد

میلگرد یا آرماتور، فولادی دارای سطح مقطع مدور است که برای تقویت و جبران مقاومت کششی پایین بتن در سازه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

آجدار کردن میلگرد نیز باهدف بهبود چسبندگی میان بتن و فولاد صورت می گیرد.

میلگردها بر اساس استانداردهای مختلفی تولید می شود که میلگردهای تولید شده در ایران اغلب براساس استانداردهای روسی به 4 گروه A1 , A2, A3 , A4 تقسیم بندی می شوند.

میلگردها از نظر خواص فیزیکی در میزان مقاومت تسلیم و مقاومت کششی با یکدیگر متفاوت اند که A1 دارای کمترین میزان مقاومت تسلیم و مقاومت کششی و A4 دارای بیشتر مقدار این دو مشخصه است.

میلگرد A1 اغلب از شمش ST37 تولید شده و به دلیل پایین بودن درصد کربن، به میلگرد نرم و صنعتی معروف است. میلگردهای A2 و A3  به دلیل تولید از شمش 5 دارای میزان کربن بالاتر و سخت تر هستند.

0