031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

آهن اسفنجی - بریکت

آهن اسفنجی - بریکت

 

 
آهن اسفنجی محصولی از احیای مستقیم سنگ آهن (گندله) میباشد.

در عملیات احیای بی واسطه بدون نیاز به ذوب سنگ آهن، اکسیژن آن حذف میشود و شکل ظاهری آن به صورت قطعات کروی اسفنج گونه میشود و دلیل نام گذاری آن هم همین ظاهر اسفنجی شکل این محصول میباشد.

 

 
بریکت آهن اسفنجی محصولی است که از آهن اسفنجی تولید شده و در بسیاری از واحد های فولاد سازی جهان مورد استفاده قرار میگیرد.

فرایند بریکت سازی با توجه به دمای آهن اسفنجیِ ورودی به ماشین بریکت زنی به دو گروه گرم و سرد تقسیم بندی میشوند.

0