30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

نبشی


نبشی  مقطعی است که در سازه های مختلف کاربرد دارد و از مهمترین پروفیلهای ساختمانی است که به صورت مرکب و منفرد در ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی ها با دو ویژگی اندازه ی بالها و ضخامت معرفی می شوند.

از نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها همچنین در برخی سازه های مربوط به آسانسورها مورد استفاده قرار می گیرد.


نبشی ها به دو روش تولید می شوند:

 

نبشی پرسی: نوعی نبشی است که به صورت یک ورق با طول 6 متر بوده که از وسط عرض ورق خم شده و به شکل نبشی درمی آید.

نبشی فابریک: از ابتدای پروسه ی تولید به شکل نبشی، از خط تولید خارج می شود.

نبشی 30*30
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کبکان 87566متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
نبشی 40*40
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 فولاد جاوید 3064246 متری40*403 13,360 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
نبشی 100*100
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 مگا استیل اشتهارد 7321036متری100*1007 14,020 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
4 مگا استیل اشتهارد 8347436متری100*1008 13,920 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
5 مگا استیل اشتهارد 4544496متری100*1009 13,420 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
6 مگا استیل اشتهارد 84860712متری100*10010 13,420 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
7 مگا استیل اشتهارد 1849056متری100*10010 13,370 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
8 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 3214006متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
9 فولاد ناب تبریز 33917712متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
10 فولاد ناب تبریز 45186112متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
11 فولاد ناب تبریز 8392156متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
12 فولاد ناب تبریز 70038812متری100*1008 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
13 فولاد ناب تبریز 5893446متری100*1008 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
14 فولاد ناب تبریز 492438 6متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
15 آریان فولاد 66285712متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
16 آریان فولاد 3479126متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
17 گروه فولادی البرز غرب 7687756متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
18 پروفیل فولادی اصفهان 1072516متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
19 پروفیل فولادی اصفهان 58801512متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
20 مگا استیل اشتهارد 79024012متری100*1009 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
21 مگا استیل اشتهارد 91566612متری100*1008 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
22 مگا استیل اشتهارد 26361212متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
23 فولاد نصر آذربایجان 6209096متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
24 مگا استیل اشتهارد 87576متری100*1007 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
25 سپهر ایرانیان 8531026 متری100*10010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 120*120
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
26 مگا استیل اشتهارد 19603012متری120*12012 13,870 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
27 آریان فولاد 60056712متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
28 آریان فولاد 5992666متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
29 پروفیل فولادی اصفهان 2737136متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
30 پروفیل فولادی اصفهان 72763212متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
31 پروفیل فولادی اصفهان 1283716متری120*1208 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
32 پروفیل فولادی اصفهان 12208412متری120*1208 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
33 گروه فولادی البرز غرب 13870912متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
34 گروه فولادی البرز غرب 3474636متری120*12012 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
35 مگا استیل اشتهارد 85896متری120*1206 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
نبشی 130*130
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 پروفیل فولادی اصفهان 33543812متری130*13010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
37 آریان فولاد 72024712متری130*13013 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
نبشی 150*150
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 پروفیل فولادی اصفهان 58043312متری150*15015 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
39 آریان فولاد 18289112متری150*15015 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
نبشی 25*25
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد کوهپایه 87416متری25*252 13,770 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
نبشی 30*30
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
41 سپهر ایرانیان 6931776 متری 30*303 13,840 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
42 سپهر ایرانیان 3162686 متری 30*302.5 13,840 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
43 فولاد کوهپایه 3725876متری30*303 13,790 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
44 فولاد نستا 9886066متری30*302.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
45 فولاد نستا 77886متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
46 فولاد کبکان 64395012متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
47 فولاد کبکان 4582856متری30*302.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
48 سپهر ایرانیان 5364476 متری30*302 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
49 فولاد ناب تبریز 1959096 متری30*304 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
50 فولاد ناب تبریز 1090756 متری30*303 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
51 گروه صنعتی شکفته 632676-30*302 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 38*38
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
52 فولاد ناب تبریز 4799946 متری38*383 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
53 فولاد ناب تبریز 3660916 متری38*384 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 40*40
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 فولاد کوهپایه 2991216متری40*402 14,470 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
55 سپهر ایرانیان 2949746 متری40*403 13,840 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
56 فولاد کوهپایه 9700246متری40*404 13,760 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
57 آذر نبش تبریز 9536946متری40*403 13,720 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
58 فولاد ناب تبریز 7603036 متری40*403 13,620 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
59 آذر نبش تبریز 7884036متری40*404 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
60 فولاد جاوید 8020436 متری ، سبک40*403 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
61 گروه صنعتی شکفته 445066-40*403 13,530 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
62 فولاد ناب تبریز 2441696 متری40*404 13,520 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
63 فولاد جاوید 5665186 متری ، سبک40*404 13,350 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
64 فولاد جاوید 7360146متری40*404 13,260 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
65 فولاد نستا 1270906متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
66 فولاد نستا 6084966متری40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
67 فولاد منظومه 6901876متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
68 فولاد ناب تبریز 8261676متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
69 صنعت بناب 9285806متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
70 قیدار ابهر 54653812متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
71 قیدار ابهر 6531206متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
72 فولاد اتحاد 4448896متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
73 مگا استیل اشتهارد 1636536متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
74 آریان فولاد 5016236متری40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
75 آریان فولاد 634544 6متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
76 آریان فولاد 5162876متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
77 فولاد کبکان 5768366متری40*403 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
78 فولاد کبکان 4553786متری40*404 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
79 فولاد ناب تبریز 1694326 متری40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
80 گروه صنعتی شکفته 911773-40*402.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 45*45
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
81 فولاد ناب تبریز 3123556 متری45*455 13,870 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
82 فولاد ناب تبریز 84941812 متری45*455 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 50*50
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
83 سپهر ایرانیان 5582876 متری50*503 13,740 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
84 فولاد جاوید 8079166 متری ، سبک50*503 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
85 گروه صنعتی شکفته 2739616متری50*504 13,530 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
86 فولاد ناب تبریز 2491276متری50*504 13,520 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
87 آذر نبش تبریز 6814356متری50*503 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
88 فولاد ناب تبریز 4737976متری50*505 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
89 فولاد جاوید 2965726 متری50*503 13,360 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
90 فولاد جاوید 9894556 متری ، سبک50*504 13,350 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
91 آذر نبش تبریز 4900276متری50*504 13,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
92 آذر نبش تبریز 7603776متری50*505 13,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
93 فولاد جاوید 7509596 متری50*504 13,310 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
94 فولاد جاوید 3559946متری ، سبک50*505 13,300 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
95 فولاد جاوید 9018796متری50*505 13,260 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
96 فولاد منظومه 3953976متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
97 گروه صنعتی شکفته 1589546متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
98 فولاد نستا 6891696متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
99 فولاد نستا 3989196متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
100 فولاد منظومه 4589906متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
101 صنعت بناب 1429416متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
102 صنعت بناب 4245466متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
103 صنعت بناب 1636746متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
104 جهان فلز 7164506متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
105 فولاد کبکان 9874106متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
106 فولاد کبکان 9562056متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
107 آریان فولاد 4008326متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
108 آریان فولاد 7377626متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
109 فولاد اتحاد 7640086متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
110 مگا استیل اشتهارد 7053916متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
111 فولاد ناب تبریز 92668312متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
112 فولاد ناب تبریز 4381526متری50*503 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
113 فولاد ناب تبریز 76006212متری50*505 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
114 فولاد ناب تبریز 22296212متری50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
115 گروه صنعتی شکفته 778669-50*504 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 60*60
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
116 آذر نبش تبریز 1249296متری60*605 13,670 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
117 فولاد ناب تبریز 9437066متری60*604 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
118 فولاد جاوید 885964 6متری60*603 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
119 گروه صنعتی شکفته 8940206متری60*605 13,530 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
120 فولاد ناب تبریز 9535046متری60*605 13,520 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
121 فولاد ناب تبریز 7286976متری60*606 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
122 سپهر ایرانیان 5278436 متری60*605 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
123 فولاد جاوید 4747036متری60*604 13,360 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
124 فولاد جاوید 8290076متری60*605 13,310 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
125 گروه صنعتی شکفته 8841526متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
126 فولاد منظومه 5716466متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
127 جهان فلز 6511926متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
128 صنعت بناب 2928996متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
129 فولاد ناب تبریز 67755912متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
130 فولاد ناب تبریز 48910712متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
131 فولاد ناب تبریز 92885212متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
132 آذر گداز 59893312متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
133 آذر گداز 5235956متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
134 آذر گداز 67874712متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
135 آذر گداز 6789216متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
136 آذر گداز 75645312متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
137 آذر گداز 6682916متری60*604 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
138 فولاد کبکان 8056846متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
139 فولاد جاوید 4109896متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
140 فولاد اتحاد 9701016متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
141 مگا استیل اشتهارد 1333356متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
142 مگا استیل اشتهارد 73117112متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
143 آریان فولاد 1468356متری60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
144 آریان فولاد 1538026متری60*606 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
145 فولاد ناب تبریز 3534486 متری60*603 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
146 گروه صنعتی شکفته 398027-60*605 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 63*63
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
147 فولاد ناب تبریز 5255796 متری63*635 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
148 فولاد ناب تبریز 8270326 متری63*634 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
149 فولاد ناب تبریز 10387912 متری 63*634 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
150 فولاد ناب تبریز 37546412 متری63*635 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 65*65
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
151 آذر گداز 87426متری65*655 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
152 آذر گداز 87436متری65*656 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
153 آذر گداز 874412متری65*655 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
154 آذر گداز 874512متری65*656 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
نبشی 70*70
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
155 فولاد ناب تبریز 7899756 متری70*704 14,070 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
156 فولاد ناب تبریز 87366متری70*705 14,020 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
157 فولاد ناب تبریز 87376متری70*706 13,970 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
158 فولاد ناب تبریز 87386متری70*707 13,970 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
159 فولاد ناب تبریز 873912متری70*706 13,920 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
160 فولاد نصر آذربایجان 87266متری70*704 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
161 فولاد نصر آذربایجان 87276متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
162 آذر گداز 87286متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
163 آذر گداز 87296متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
164 آذر گداز 87306متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
165 آذر گداز 873112متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
166 آذر گداز 873212متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
167 آذر گداز 873312متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
168 آریان فولاد 87346متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
169 آریان فولاد 87356متری70*706 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
170 آریان فولاد 87366متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
171 فولاد ناب تبریز 873812متری70*705 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
172 فولاد ناب تبریز 874012متری70*707 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
نبشی 75*75
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
173 فولاد ناب تبریز 9619896 مترینبشی 75*755 13,970 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
174 فولاد ناب تبریز 4301036 متری75*756 13,970 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
175 فولاد ناب تبریز 90208712 متری 75*756 13,920 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
176 فولاد ناب تبریز 89292212 متری 75*755 13,920 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
177 آذر گداز 87476متری75*755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
178 آذر گداز 87496متری75*756 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
179 آذر گداز 87506متری75*757 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
180 آذر گداز 875112متری75*755 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
181 آذر گداز 875212متری75*756 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
182 آذر گداز 875312متری75*757 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
نبشی 80*80
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
183 فولاد ناب تبریز 9846326 متری80*806 13,570 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
184 فولاد ناب تبریز 84181212 متری 80*806 13,520 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
185 فولاد ناب تبریز 6569936 متری80*807 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
186 فولاد ناب تبریز 6261806 متری80*808 13,470 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
187 مگا استیل اشتهارد 17690912متری80*808 13,420 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
188 فولاد ناب تبریز 73533912 متری 80*807 13,420 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
189 مگا استیل اشتهارد 4303366متری80*807 13,370 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
190 مگا استیل اشتهارد 8517466متری80*808 13,320 تومان 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
191 گروه صنعتی شکفته 881568-80*807 13,230 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
192 فولاد منظومه 8878326متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
193 قیدار ابهر 59203212متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
194 قیدار ابهر 4868766متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
195 آذر گداز 55713112متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
196 آذر گداز 8016746متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
197 آذر گداز 22268912متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
198 آذر گداز 1638226متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
199 فولاد کبکان 1893406متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
200 فولاد قم 1975566متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
201 آذر گداز 2163746متری80*806 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
202 آذر گداز 30990912متری80*806 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
203 پروفیل فولادی اصفهان 85416متری80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
204 پروفیل فولادی اصفهان 85426متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
205 پروفیل فولادی اصفهان 47811312متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
206 فولاد اتحاد 5559236متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
207 آریان فولاد 36932312متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
208 آریان فولاد 6582436متری80*808 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
209 سپهر ایرانیان 7630136 متری 80*807 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
نبشی 90*90
# کارخانه کد محصولحالتسایزضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
210 گروه صنعتی شکفته 469496-90*9010 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06

0