30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله داربستی

 

یک مقطع فلزی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان ها  و دیگر سازه ها به کار می رود. لوله های داربستی فلزی قالبا به صورت لوله های 6 متری و 3 متری هستند و از قالب و بست های تشکیل می شوند و چون ساختمان ها در متراژ های مختلفی ساخته شده اند از لوله های با متراژهای کوچک و بزرگ کاربرد دارند. لوله داربستی شامل لوله هایی داربستی سبک و سنگین می باشد که درباره ی ضخامت طول و قطر لوله ها که 2 و 2.5 و 4 و 3 میلیمتر می باشد که ضخامت های 2 و 2.5 میلیمتر پرکاربرد تر می باشند. این لوله ها برای حرکت سیال در آن طراحی نشده است.
 

لوله داربستی
# کارخانه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 لوله سپاهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
2 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
3 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
4 گروه صنعتی یاران تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
5 گروه صنعتی یاران تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
6 تهران شرق تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
7 لوله پروفیل کیهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
8 لوله پروفیل کیهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
9 کیان پرشیا تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
10 کیان پرشیا تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
11 کچو تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
12 پروفیل پارس تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله داربستی
# کارخانه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 لوله سپاهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
14 لوله سپاهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
15 پروفیل علویجه تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
16 پروفیل علویجه تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
17 هیربد زرندیه تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
18 هیربد زرندیه تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
19 پروفیل پایا اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
20 پروفیل پایا اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
21 پروفیل فولادی جباری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
22 پروفیل فولادی جباری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
23 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
24 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
25 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
26 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
27 پروفیل صابری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
28 پروفیل صابری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
29 گروه صنعتی یاران تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
30 تهران شرق تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
31 کچو تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
32 پروفیل پارس تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12
لوله داربستی 
# کارخانه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
33 لوله و قوطی اصفهان تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/04/12

0