30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

لوله داربستی

 

یک مقطع فلزی است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان ها  و دیگر سازه ها به کار می رود. لوله های داربستی فلزی قالبا به صورت لوله های 6 متری و 3 متری هستند و از قالب و بست های تشکیل می شوند و چون ساختمان ها در متراژ های مختلفی ساخته شده اند از لوله های با متراژهای کوچک و بزرگ کاربرد دارند. لوله داربستی شامل لوله هایی داربستی سبک و سنگین می باشد که درباره ی ضخامت طول و قطر لوله ها که 2 و 2.5 و 4 و 3 میلیمتر می باشد که ضخامت های 2 و 2.5 میلیمتر پرکاربرد تر می باشند. این لوله ها برای حرکت سیال در آن طراحی نشده است.
 

لوله 1 و 1/2
# کارخانه ضخامتکد محصولقطرطول تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 لوله سپاهان 21973601 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
2 لوله سپاهان 2.54078781 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
3 لوله سپاهان 33873031 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
4 پروفیل علویجه 2 4530511 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
5 پروفیل علویجه 2.57072881 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
6 هیربد زرندیه 29908751 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
7 هیربد زرندیه 2.53294591 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
8 پروفیل پایا اصفهان 23340421 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
9 پروفیل پایا اصفهان 2.55919971 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
10 پروفیل فولادی جباری 27750821 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
11 پروفیل فولادی جباری 2.51242631 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
12 لوله و قوطی اصفهان 1.84010771 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
13 لوله و قوطی اصفهان 25927071 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
14 لوله و قوطی اصفهان 2.31151401 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
15 لوله و قوطی اصفهان 2.53527221 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
16 لوله و قوطی اصفهان 2.83433101 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
17 لوله و قوطی اصفهان 2.97593181 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
18 لوله و قوطی اصفهان 37310521 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
19 پروفیل صابری 27492581 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
20 پروفیل صابری 2.59200031 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
21 گروه صنعتی یاران 29915251 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
22 گروه صنعتی یاران 2.55823901 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
23 گروه صنعتی یاران 35951921 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
24 تهران شرق 25063991 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
25 تهران شرق 2.55883181 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
26 لوله پروفیل کیهان 21971911 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
27 لوله پروفیل کیهان 2.51010651 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
28 کیان پرشیا 29015361 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
29 کیان پرشیا 2.58123771 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
30 کچو 26963731 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
31 کچو 2.56911051 و 1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
32 پروفیل پارس 24205971 و 1/26متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01
33 پروفیل پارس 2.5 3635671و1/26 متری تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:48 صبح - 99/07/01

0