30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

تسمه

 

 

تسمه قطعه ای برش خورده و مرتب شده از ورق است که به شکل باریکه هایی در عرضهای مختلف و جنسهای متعدد ساخته می شود و به شکل نوردی و ماشین کاری تولید می شود. ابعاد آنها از نظر طولی بین 2 تا 7 متر و از نظر عرضی بین 1 تا 100 سانتی متر است.

تسمه های فلزی معمولا در جنسهای آهنی، استیل، گالوانیزه، فولادی، آلیاژی، آلومینیوم و ck45 تولید و عرضه می شوند.

 

- تسمه نوردی: از ضایعات آهنی و به حالت ذوب تولید می شود و معمولا به صورت شاخه هایی با طول 3 تا 7 متر است.

- تسمه ی ماشین کاری: ورق فابریک درجه یک برش خورده و یکدست 6 متری است و نسبت به تسمه ی نوردی با کیفیت تر و از نظر قیمت گران تر است.

تسمه 0.5
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 گروه صنعتی غفاری 8297ماشینکاری0.5 میلی مترعرض 16میلیمتررولی - تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
2 گروه صنعتی غفاری 8300ماشینکاری0.5 میلی مترعرض 19میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
3 گروه صنعتی غفاری 8303ماشینکاری0.5 میلی مترعرض 30میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 1.1
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 گروه صنعتی غفاری 8298ماشینکاری1.1 میلی مترعرض 16میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
5 گروه صنعتی غفاری 8301ماشینکاری1.1 میلی مترعرض 19میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
6 گروه صنعتی غفاری 8304ماشینکاری1.1 میلی مترعرض 30میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 1.2
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 گروه صنعتی غفاری 8299ماشینکاری1.2 میلی مترعرض 16میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
8 گروه صنعتی غفاری 8302ماشینکاری1.20 میلی مترعرض 19میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
9 گروه صنعتی غفاری 8305ماشینکاری1.2 میلی مترعرض 30میلیمتررولی- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 10
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 آریان فولاد 8213فابریک10 میلی مترعرض 200میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
11 آریان فولاد 8214فابریک10 میلی مترعرض 220میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 12
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
12 آریان فولاد 8215فابریک12 میلی مترعرض 220میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 16
# کارخانه کد محصولحالت ضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 آریان فولاد 8216فابریک16 میلی مترعرض 220میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 2
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 پروفیل فولادی اصفهان 8218ماشینکاری2 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
15 پروفیل فولادی اصفهان 8225ماشینکاری2 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
16 پروفیل فولادی اصفهان 8231ماشینکاری2 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 2.5
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 پروفیل فولادی اصفهان 8219ماشینکاری2.5 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
18 پروفیل فولادی اصفهان 8226ماشینکاری2.5 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
19 پروفیل فولادی اصفهان 8232ماشینکاری2.5 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 20
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 آریان فولاد 8217فابریک20 میلی مترعرض 220میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 3
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 فولاد کوهپایه 82056متری3 میلی مترعرض 30میلیمتر-st37 11,280 تومان 0 تومان
 • 03:27 عصر - 99/04/21
22 فولاد کوهپایه 82096متری3 میلی مترعرض 50میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
23 پروفیل فولادی اصفهان 8220ماشینکاری3 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
24 پروفیل فولادی اصفهان 8233ماشینکاری3 میلی مترعرض 50میلیمتر6متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
25 نورد آهنین اسپادانا 8239ماشینکاری3 میلی مترعرض 20میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
26 نورد آهنین اسپادانا 8243ماشینکاری3 میلی مترعرض 25میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
27 نورد آهنین اسپادانا 8247ماشینکاری3 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
28 نورد آهنین اسپادانا 8253ماشینکاری3 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
29 نورد آهنین اسپادانا 8258ماشینکاری3 میلی مترعرض 41میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
30 نورد آهنین اسپادانا 8263ماشینکاری3 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
31 نورد آهنین اسپادانا 8267ماشینکاری3 میلی مترعرض 51میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
32 نورد آهنین اسپادانا 8275ماشینکاری3 میلی مترعرض 71میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
33 نورد آهنین اسپادانا 8309شیاردار3 میلی مترعرض 30میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
34 فولاد کوهپایه 5149256متری3 میلی مترعرض 40 میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 3.5
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 پروفیل فولادی اصفهان 8221ماشینکاری3.5 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
36 پروفیل فولادی اصفهان 8227ماشینکاری3.5 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
37 پروفیل فولادی اصفهان 8234ماشینکاری3.5 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 4
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 فولاد کوهپایه 82056متری4 میلی مترعرض 30میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
39 فولاد کوهپایه 82076متری4 میلی مترعرض 40میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
40 فولاد کوهپایه 82106متری4 میلی مترعرض 50میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
41 پروفیل فولادی اصفهان 8222ماشینکاری4 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
42 پروفیل فولادی اصفهان 8228ماشینکاری4 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
43 پروفیل فولادی اصفهان 8236ماشینکاری4 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
44 نورد آهنین اسپادانا 8240ماشینکاری4 میلی مترعرض 20میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
45 نورد آهنین اسپادانا 8244ماشینکاری4 میلی مترعرض 25میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
46 نورد آهنین اسپادانا 8248ماشینکاری4 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
47 نورد آهنین اسپادانا 8254ماشینکاری4 میلی متر عرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
48 نورد آهنین اسپادانا 8255ماشینکاری4 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
49 نورد آهنین اسپادانا 8259ماشینکاری4 میلی مترعرض 41میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
50 نورد آهنین اسپادانا 2265ماشینکاری4 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
51 نورد آهنین اسپادانا 8268ماشینکاری4 میلی مترعرض 51میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
52 نورد آهنین اسپادانا 8282ماشینکاری4 میلی مترعرض 101میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
53 تسمه جعفری 8288نوردی4 میلی مترعرض 30میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
54 تسمه جعفری 8291نوردی4 میلی مترعرض 40میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
55 تسمه جعفری 8294نوردی4 میلی مترعرض 50میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
56 نورد آهنین اسپادانا 8310شیاردار4 میلی مترعرض 30میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 4
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
57 تسمه جعفری 8285نوردی4 میلی مترعرض 20میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 4.5
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
58 پروفیل فولادی اصفهان 8223ماشینکاری4.5 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
59 پروفیل فولادی اصفهان 8229ماشینکاری4.5 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
60 پروفیل فولادی اصفهان 8237ماشینکاری4.5 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
تسمه 5
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
61 فولاد کوهپایه 82066متری5 میلی مترعرض 30میلیمتر-st37 11,260 تومان 0 تومان
 • 03:28 عصر - 99/04/21
62 فولاد کوهپایه 82086متری5 میلی مترعرض 40میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
63 فولاد کوهپایه 82116متری5 میلی مترعرض 50میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
64 پروفیل فولادی اصفهان 8224ماشینکاری5 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
65 پروفیل فولادی اصفهان 8230ماشینکاری5 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
66 پروفیل فولادی اصفهان 8238ماشینکاری5 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
67 نورد آهنین اسپادانا 8241ماشینکاری5 میلی مترعرض 20میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
68 نورد آهنین اسپادانا 8245ماشینکاری5 میلی مترعرض 25میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
69 نورد آهنین اسپادانا 8249ماشینکاری5 میلی مترعرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
70 نورد آهنین اسپادانا 8251ماشینکاری5 میلی متر عرض 32میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
71 نورد آهنین اسپادانا 8252ماشینکاری5 میلی متر عرض 35میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
72 نورد آهنین اسپادانا 8256ماشینکاری5 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
73 نورد آهنین اسپادانا 8260ماشینکاری5 میلی مترعرض 41میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
74 نورد آهنین اسپادانا 8262ماشینکاری5 میلی مترعرض 45میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
75 نورد آهنین اسپادانا 2264ماشینکاری5 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
76 نورد آهنین اسپادانا 8269ماشینکاری5 میلی مترعرض 51میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
77 نورد آهنین اسپادانا 8271ماشینکاری5 میلی مترعرض 60میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
78 نورد آهنین اسپادانا 8273ماشینکاری5 میلی مترعرض 61میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
79 نورد آهنین اسپادانا 8276ماشینکاری5 میلی مترعرض 71 میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
80 نورد آهنین اسپادانا 8278ماشینکاری5 میلی مترعرض 80میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
81 نورد آهنین اسپادانا 8279ماشینکاری5 میلی مترعرض 81میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
82 نورد آهنین اسپادانا 8283ماشینکاری5 میلی مترعرض 101میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
83 تسمه جعفری 8286نوردی5 میلی مترعرض 20میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
84 تسمه جعفری 8289نوردی5 میلی مترعرض 30میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
85 تسمه جعفری 8292نوردی5 میلی مترعرض 40میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
86 تسمه جعفری 8295نوردی5 میلی مترعرض 50میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
87 نورد آهنین اسپادانا 8311شیاردار5 میلی مترعرض 30میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
88 نورد آهنین اسپادانا 8313ماشینکاری5 میلی مترعرض 54.5میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
89 فولاد کوهپایه 2652706متری5 میلی مترعرض 25 میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
90 فولاد کوهپایه 1615346متری5 میلی مترعرض 20میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 5
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
91 نورد آهنین اسپادانا 8307شیاردار5 میلی مترعرض 25میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه 6
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
92 فولاد کوهپایه 82126متری6 میلی مترعرض 50میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
93 نورد آهنین اسپادانا 8242ماشینکاری6 میلی مترعرض 20میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
94 نورد آهنین اسپادانا 8246ماشینکاری6 میلی مترعرض 25میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
95 نورد آهنین اسپادانا 8250ماشینکاری6 میلی متر عرض 30میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
96 نورد آهنین اسپادانا 8257ماشینکاری6 میلی مترعرض 40میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:55 عصر - 99/04/22
97 نورد آهنین اسپادانا 8261ماشینکاری6 میلی مترعرض 41میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
98 نورد آهنین اسپادانا 8266ماشینکاری6 میلی مترعرض 50میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
99 نورد آهنین اسپادانا 8270ماشینکاری6 میلی مترعرض 51میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
100 نورد آهنین اسپادانا 8272ماشینکاری6 میلی مترعرض 60میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
101 نورد آهنین اسپادانا 8274ماشینکاری6 میلی مترعرض 61میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
102 نورد آهنین اسپادانا 8277ماشینکاری6 میلی مترعرض 80میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
103 نورد آهنین اسپادانا 8280ماشینکاری6 میلی مترعرض 81میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
104 نورد آهنین اسپادانا 8281ماشینکاری6 میلی مترعرض 100میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
105 نورد آهنین اسپادانا 8284ماشینکاری6 میلی مترعرض 101میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
106 تسمه جعفری 8287نوردی6 میلی مترعرض 20میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
107 تسمه جعفری 8290نوردی6 میلی مترعرض 30میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
108 تسمه جعفری 8293نوردی6 میلی مترعرض 40میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
109 تسمه جعفری 8296نوردی6 میلی مترعرض 50میلیمتر5 تا 7متری- تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
110 نورد آهنین اسپادانا 8306ماشینکاری6 میلی مترعرض 24.5میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
111 نورد آهنین اسپادانا 8308شیاردار6 میلی مترعرض 25میلیمتر-st37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22
تسمه6
# کارخانه کد محصولحالتضخامتسایزطولاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
112 نورد آهنین اسپادانا 8312ماشینکاری6 میلی مترعرض 34.5میلیمتر6متریst37 تماس بگیرید 0 تومان
 • 03:56 عصر - 99/04/22

0